Gaasi ohutu kasutamine

Kasutusohutus

Gaasivarustuse ohutuse eest vastutab selle omanik, kes peab kindlustama ohutusnõuete täitmise.

Tuleb hoiduda:

 • oluliste muutuste tegemisest gaasipaigaldises, teatamata sellest gaasi müüjale,
 • mitteküllaldase tõmbe ja/või ventilatsiooni puhul gaasiseadme kasutamisest,
 • ventilatsiooni- ja suitsulõõride kohaldamisest gaaskütusele ilma asjatundlikult koostatud projektita,
 • gaasiseadme läheduses kergestisüttivate vedelike jt. tuleohtlike materjalide hoidmisest,
 • rikkis gaasiseadmete kasutamisest,
 • töötavate gaasiseadmete, millel ei ole automaatset pidevrežiimi, jätmisest järelevalveta,
 • veesoojendi, katla jms ruumi tuulutusavade sulgemisest,
 • gaasiseadme kraanile või arvestile pandud plommide kõrvaldamisest või rikkumisest.
 • elektriseadmete ja lahtise tule kasutamisest gaasi lõhna ilmnedes.

Meelespea

 • Jälgige, et gaasipaigaldisele ja gaasiseadmele oleks õigeaegselt teostatud ettenähtud tehniline kontroll.
 • Ärge parandage ise seadmeid, sh tarvitite elektrivarustust ega püüdke ümber seadistada gaasiseadet teisele gaasiliigile või kasutusotstarbele.
 • Kui veesoojendi või katla kontrolltuled vilguvad, tõmbe- ja leegikontrolli automaatika ei tööta, põleti leek on loitev ja ebaühtlane, vee sulgedes põleti ei kustu, põhikraan on kinni kiilunud, põletid ei sütti või seadmest tilgub vett, sulgege seadme gaasikraan ja kutsuge kohale hooldusettevõtte töötaja.
 • Kinnistu välistorustiku, majasisenduse ja sisetorustiku tehnilise korrasoleku tagamiseks sõlmige hooldusleping registreeritud hooldusettevõttega. Eriti vajalik on korraline hooldus kütteseadmetele nende ohutuse ja töökindluse tagamiseks.
 • Laske korstnapühkijal oma maja suitsu- ja ventilatsioonilõõre kontrollida ja puhastada vähemalt kord aastas, samuti peale nende parandamist või muutusi seadmete lõõri ühendamise osas.
 • Eluruumide kasutaja vahetumisel, ruumide suurema remondi või elanike pikaajalise eemalviibimise ajaks laske sulgeda korteri gaasivarustus.
 • Tutvustage uut ruumi valdajat, üürnikku või nende loal ajutiselt elamispinda kasutavat isikut gaasiseadmete ohutu ja säästliku kasutamise korraga.
 • Kui lahkute korterist alaliselt ja võtate maha enda poolt soetatud gaasiseadmed, siis tuleb seda teha sisetorustiku terviklikkust rikkumata ja korteri torustik tuleb lasta gaasiseadmete hooldusettevõttel korgistada.
 • Gaasilõhna tekkimisel ruumi on tegemist kas seadmete rikkest põhjustatud gaasilekkega või lahti unustatud kraaniga. Seadmete lekke korral sulgege kõik gaasikraanid ja tuulutage ruum ning kutsuge kohale gaasiseadmete hooldusettevõtte töötaja.
 • Gaasivoolu katkemisel sulgege kõik gaasikraanid ja tehke kindlaks gaasikatkestuse põhjus.
 • Gaasitarbimise lõpetamisest teavitage gaasimüüjat ja lõpetage gaasi ostu-müügileping. Seadmete omaniku vahetumisel tuleb vana leping lõpetada ja sõlmida uus gaasi ostu-müügileping.

Gaasiseadmetega seotud tegevuste ohutuse üle teeb riiklikku järelevalvet Tehnilise Järelevalve Amet (info@tja.ee, tel: 667 2000), kes sõltuvalt asjaoludest võib koostada gaasipaigaldise omanikule gaasipaigaldise nõuetele vastavusse viimiseks ettekirjutuse või alustada väärteomenetlust.