Menüü

AS Gaasivõrgud

Avalik teave

Võrguteenuse hind ja maagaasiaktsiis

Kuni 31.12.2018 kehtib AS Gaasivõrgud hallatavas maagaasi jaotusvõrgus Konkurentsiameti 26.03.2018 otsusega nr 7-3/2018-038 kooskõlastatud maagaasi jaotusteenuse hind 0,04978 €/m3, millele lisandub käibemaks.

Alates 01.01.2019 kehtib AS Gaasivõrgud hallatavas maagaasi jaotusvõrgus Konkurentsiameti 01.08.2018 otsusega nr 7-3/2018-078 kooskõlastatud maagaasi jaotusteenuse hind 0,05216 €/m3, millele lisandub käibemaks.

Vastavalt Maagaasiseadusele peab võrguteenuse hind olema põhjendatud, lähtudes võrgu toimimiseks ja arendamiseks, töö- ja varustuskindluseks, võrgu kaudu jaotatava gaasi mõõtmise ja mõõtmisandmete edastamiseks ja arvestamiseks vajalikest kulutustest ning põhjendatud tulukusest nii, et oleks tagatud tarbija häireteta varustamine gaasiga.

Alates 1. jaanuarist 2018 on maagaasi aktsiisimääraks 0,05065 eurot/m³ maagaasi kohta.

Maagaas maksustatakse aktsiisiga, kui maagaasi kasutatakse kütteainena, st maagaasist toodetakse soojust (soojuse tootmise eesmärk – hoonete kütmine, tehnoloogiliste protsesside vajadusteks vmt – ei ole siinjuures oluline)

Võrguteenuse osutamise tüüptingimused

AS Gaasivõrgud osutab maagaasi jaotusvõrgu teenust vastavalt Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud (otsus nr 150-021-07) võrguteenuse osutamise tüüptingimustele

Vastavalt maagaasiseaduse § 22 punkt 11 AS Gaasivõrgud nimetatud gaasi müüjaks tema võrgupiirkonnas on AS Eesti Gaas.

Liitumistasu arvutamise metoodika

Vastavalt Maagaasiseadusele on ASil Gaasivõrgud õigus võtta võrguga liitujalt põhjendatud liitumistasu.

Liitumistasu arvutamisel lähtutakse sellest, et oleks tagatud konkreetseks liitumiseks vajalike põhjendatud kulutuste katmine, muu hulgas:

  • investeeringud, sealhulgas mõõtesüsteemi väljaehitamine;
  • keskkonnanõuete täitmine;
  • kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine.

Liitumistasu suurus arvutatakse, lähtudes liitumistasu arvestamise metoodikast, mille AS Gaasivõrgud on vastavalt Maagaasiseadusele kooskõlastanud Konkurentsiametiga

Maagaasi kvaliteeditunnistus

Eesti gaasisüsteemi haldur AS Elering määrab riigipiiril Eesti ülekandevõrku siseneva maagaasi koostise ja selle alusel koostab arvestuskuus tarnitava maagaasi keskmise koostise kvaliteeditunnistuse.

AS Gaasivõrgud teeb iga kuu gaasi kvaliteeditunnistuse läbi oma kodulehe kättesaadavaks järgmise kuu esimesel tööpäeval pärast arvestuskuu lõppu.

Gaasivõrgu ja -rajatise talumise tasu

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega nr. 41 (vastu võetud 06.06.2007) on kehtestatud tehnorajatise talumise eest tasu saamiseks taotluse esitamise kord ja taotluse vorm.

Tasu võib taotleda kinnisasja omanik, kellel on Asjaõigusseaduse § 158 (1) tulenev tehnovõrgu või -rajatise talumiskohustus ja tasu makstakse Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 15 (4) alusel.

Taotlus esitatakse tehnovõrgu- või rajatise omanikule kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis iga kinnistu kohta eraldi.

Gaasivõrgu kaitse meelespea

AS Gaasivõrgud kaitseb tema valduses olevate gaasitorustike terviklikkust ja jälgib torustikega seotud toiminguid, et kindlustada gaasivarustuse, kui elutähtsa teenuse toimepidevus ning ohutus.

Käesolev meelespea on mõeldud gaasitorustiku kaitsevööndis tegutsevate isikute teavitamiseks gaasivõrgu kaitse nõuetest.

Klienditugi (E-R 8.30-17.00)

+372 636 2555