Menüü

AS Gaasivõrgud

Meie teenused

Gaasivõrguga liitumine

Gaasivõrguga liitumiseks loetakse esmakordse liitumislepingu sõlmimist antud liitumispunktis – seda nii olemasoleva kui ka rajatava gaasitorustiku puhul. Liituda soovija ja liitumislepingu sõlmijana käsitleb AS Gaasivõrgud reeglina kinnistu omanikku või tema volitatud esindajat.

 • Liituda soovija esitab liitumise avalduse läbi veebivormi või vormikohasel blanketil avalduse gaasivõrguga liitumiseks e-mailiga liitumised@gaas.ee, posti teel või isiklikult AS Gaasivõrgud aadressil Gaasi tn 5, Tallinn 11415.
 • Liituda soovija ja ASi Gaasivõrgud esindaja lepivad kokku gaasivõrguga liitumise tingimused ning sõlmivad gaasivõrguga liitumise lepingu.
 • ASi Gaasivõrgud esindaja korraldab vastavalt sõlmitud liitumislepingule gaasitorustiku projekteerimise ja ehitamise kuni liitumislepingus määratud liitumispunktini kinnistu piiril. AS Gaasivõrgud tagab liitumispunktis lepingujärgse gaasi rõhu ja koguse.
 • Liituja korraldab temale kuuluva kinnistusisese gaasitorustiku projekteerimise ja ehituse vastavalt sõlmitud liitumislepingule ja  ehitusseadustiku nõuetele alates liitumispunktist ning paigaldab gaasitarvitid.
 • Ehitustööde lõppedes esitab liituja AS-le Gaasivõrgud:
  a) akrediteeritud inspekteerimisasutuse poolt väljastatud gaasipaigaldise kasutusele eelneva tehnilise auditi protokolli koopia,
  b) digitaalse teostusjoonise.
 • Ehitustööde lõppedes ja peale nimetatud dokumentide esitamist sõlmib liituja ASi Gaasivõrgud esindajaga võrguteenuse osutamise lepingu.
 • Peale võrgulepingu sõlmimist sõlmib liituja maagaasi ostu-müügilepingu gaasi müüjaga.
 • Peale gaasi ostu-müügilepingu sõlmimist tellib liituja ASi Gaasivõrgud esindajalt gaasi avamise ja võrguettevõtjale kuuluva gaasiarvesti paigaldamise objektil.
 • Gaasi avamine uuele tarbijale on teenustasuta. Kui objektil selgub, et tarbijaga/liitujaga kokku lepitud ajal avamine ei ole võimalik mistahes tarbijast/liitujast sõltuval põhjusel, on iga järgmine gaasi avamine tasuline vastavalt lisateenuste hinnakirjale.

Gaasivõrguga liituda soovija saab ehitustööde pakkumise saamiseks pöörduda EG Ehituse poole.

Rohkem infot: gaasivorgud@gaas.ee

Tarbimistingimuste muutmine

Kõik ASi Gaasivõrgud hallatava torustiku, tarbijate liitumispunktide ja tarbimisega seotud toimingud peavad olema kooskõlastatud ASga Gaasivõrgud.

Liitumispunkti tarbimisrežiimi muutmise eelduseks on varem sõlmitud liitumis- ja võrguteenuse osutamise leping. Tarbimisrežiimi muutmiseks loetakse liitumispunktis vähemalt ühe varasemalt sõlmitud lepingus kokku lepitud parameetri muutmist (gaasi rõhk, maksimaalne tunnikogus).

 • Kehtivat tarbimisrežiimi muuta sooviv tarbija esitab avalduse läbi veebivormi või vormikohasel blanketil avalduse tarbimistingimuste muutmiseks e-maili teel liitumised@gaas.ee, posti teel või isiklikult AS Gaasivõrgud aadressil Gaasi tn 5, Tallinn 11415.
 • Tarbija ja ASi Gaasivõrgud projektijuht lepivad kokku liitumispunkti tarbimisrežiimi muutmise tingimused ning sõlmivad tarbimistingimuste muutmise lepingu.
 • Peale lepingu sõlmimist väljastab ASi Gaasivõrgud projektijuht vajadusel projekteerimise tehnilised tingimused.
 • Tarbija korraldab vastavalt sõlmitud lepingule ja väljastatud tehnilistele tingimustele oma gaasipaigaldise projekteerimise ja ehitamise. AS Gaasivõrgud tagab liitumispunktis uued tarbimisrežiimi tingimused.
 • Ehitustööde lõppedes esitab tarbija ASle Gaasivõrgud akrediteeritud inspekteerimisasutuse poolt väljastatud gaasipaigaldise kasutusele eelneva tehnilise auditi protokolli koopia, sõlmitakse lepingu muudatus ning paigaldatakse gaasiarvesti.

AS Gaasivõrgud lisateenuste hinnakiri.

Omaniku vahetus
 • Kinnistu (näiteks korteri) uus omanik teavitab esimesel võimalusel omanikuvahetuse toimumisest ASi Gaasivõrgud e-maili või telefoni teel.
 • ASi Gaasivõrgud esindaja valmistab 3 tööpäeva jooksul ette uue võrguteenuse osutamise lepingu projekti ja edastab selle uuele omanikule. Pooled sõlmivad mõistliku aja jooksul uue võrguteenuse osutamise lepingu kliendile sobival viisil kas paberkandjal või digitaalselt.

Võrgulepingute ümbervormistamise kohta kinnistu või korteri omaniku vahetumisel saab täpsemat informatsiooni ja konsultatsiooni ASi Gaasivõrgud projektijuhtidelt.

AS Gaasivõrgud lisateenuste hinnakiri.

Gaasi sulgemine ja taasavamine

Vastavalt Maagaasiseadusele on võrguettevõtjal õigus:

 • sulgeda gaas tarbijale ette teatamata, kui on ohustatud inimeste elu, tervis, vara või keskkond;
 • viivitamata sulgeda gaas gaasi ebaseadusliku kasutamise tuvastamise hetkest;
 • sulgeda gaas, teatades sellest vähemalt 7 päeva ette, kui:
  • tarbijapaigaldis halvendab teise tarbija gaasiga varustamist või võrgu tehnilisi parameetreid;
  • on takistatud võrguettevõtja ligipääs tarbija omandis või valduses oleval territooriumil asuvale mõõtesüsteemile selle kontrollimiseks või asendamiseks või tarbijapaigaldise käitamiseks vajalike tööde tegemiseks;
  • on rikutud Maagaasiseaduse alusel sõlmitud lepinguid või seaduses sätestatud tingimusi.

Gaasi sulgemine tarbija avalduse alusel

 • Gaasi sulgemiseks objektil esitab tarbija võrguettevõttele avalduse läbi veebivormi.
 • Enne gaasi sulgema asumist veendub võrguettevõte, et taotluse esitanud isikul on õigus otsustada objektil gaasi sulgemise üle.
 • Järgmise tööpäeva jooksul peale tarbija avalduse saamist väljastab AS Gaasivõrgud avalduse esitanud tarbijale teenustasu arve, mille aluseks on AS Gaasivõrgud lisateenuste hinnakiri.
 • Peale tarbija poolt tasutud arve laekumist lepib AS Gaasivõrgud tarbijaga kokku gaasi sulgemise aja järgneva 10 päeva jooksul.

Gaasi sulgemine võrgulepingu rikkumise korral

 • AS Gaasivõrgud sulgeb gaasi tarbijale vaid juhul, kui tarbija rikub oma sõlmitud võrgulepingust tulenevaid kohustusi.
 • Gaasivarustuse katkestamisel järgib võrguettevõte Maagaasiseaduses gaasi sulgemisele sätestatud nõudeid.

Gaasi sulgemine gaasi müüja taotluse alusel

 • AS Gaasivõrgud sulgeb gaasi tarbijale üksnes juhul, kui tarbija rikub oma sõlmitud gaasimüügilepingust tulenevaid kohustusi.

Ebaseadusliku kasutamise korral

 • Vastavalt Maagaasiseadusele on võrguettevõtjal õigus katkestada võrguühendus gaasi ebaseadusliku kasutamise tuvastamise hetkest viivitamata.

 • Gaasi taasavamiseks esitab tarbija võrguettevõttele avalduse läbi veebivormi.
 • Hiljemalt järgmise tööpäeva jooksul peale tarbija avalduse saamist väljastab võrguettevõte teenustasu arve, mille aluseks on AS Gaasivõrgud lisateenuste hinnakiri.
 • Gaasi taasavamiseks eelduseks on:
  – kehtiv müügileping ja võrguleping;
  – vajadusel akrediteeritud inspekteerimisasutuse poolt väljastatud gaasipaigaldise tehnilise auditi protokolli koopia.
 • Gaas taasavatakse ja võrguettevõtjale kuuluva gaasiarvesti paigaldamine (vajadusel) objektil toimub 5 päeva jooksul peale teenustasu laekumist.

Teenused projekteerijale ja tarbija gaasipaigaldise ehitajale

Projekteerijale

 • Tarbija gaasipaigaldise projekti koostamise aluseks on ASi Gaasivõrgud poolt väljastatud projekteerimise tehniline lähteülesanne.
 • Projekteerija kooskõlastab tarbijapaigaldise projekti ASi Gaasivõrgud metroloogiaosakonna spetsialistiga.
 • Gaasijaotustorustikele ümberehitamisele tehnilised lähteülesanded väljastab ning koostatud projekti kooskõlastab vastava piirkonna regiooni juht või selleks määratud spetsialist.

Tarbija gaasipaigaldise ehitajale

 • Ehitaja saab ehitada vaid nõuetekohaselt koostatud ja kooskõlastatud projekti alusel.
 • Rajatava paigaldise ühendused või sisselõiked ASi Gaasivõrgud torustikku võib teostada vaid võrguettevõtte esindaja nõusolekul ja juuresolekul.

AS Gaasivõrgud lisateenuste hinnakiri.

KONTAKTID (Geoaluste ja projektide kooskõlastamine)

AS Gaasivõrgud lisateenuste hinnakiri.

Tallinn (Kontor: Gaasi 5, Tallinn 11415)
Tatjana Kopareva
(keskpiirkond)
605 6806geoprojekt@gaas.ee
Jevgenia Ivlijeva
(läänepiirkond)
605 6815geoprojekt@gaas.ee
Pärnumaa (Kontor: Gaasi 5, Tallinn 11415)
Jevgenia Ivlijeva605 6815Jevgenia.Ivlijeva@gaas.ee
Viljandimaa (Kontor: Tähe 135, Tartu, 51013)
Peeter Jansons733 8003Peeter.Jansons@gaas.ee
Virumaa (Haljala, Kunda, Kohtla-Järve, Kiviõli, Jõhvi) (Kontor: Pargi 51A, Jõhvi 41537)
Nadežda Lutšek332 5807Nadezda.Lutsek@gaas.ee
E-R 8:30-12:00 ja
13:00-15:30
Narva (Kontor: Tehase 3, Narva 20203)
Irina Filippova356 6165Irina.Filippova@gaas.ee
E, T, K: 8:30-11:30 ja 14:00-15:30
Rakvere (Kontor: Võidu 110, Rakvere 44312)
Raivo Viiar506 0812Raivo.Viiar@gaas.ee
E, K, R: 8:30-11:30
Tartu (Kontor: Tähe 135, Tartu 51013)
Igor Orlov733 8016Igor.Orlov@gaas.ee
T, K: 10:00-12:00
Jõgeva (Kontor: B.Alveri 2a, Jõgeva 48305)
Raivo Viiar506 0812Raivo.Viiar@gaas.ee
Põlva (Kontor: Võru 29, Põlva 63308)
Kait Laine521 7377Kait.Laine@gaas.ee
Tallinna ja Harjumaa jaotusvõrgu detailplaneeringute tehniliste tingimuste väljastamine ja kooskõlastamine (Kontor: Gaasi 5, Tallinn 11415)
Tatjana Kopareva605 6806Tatjana.Kopareva@gaas.ee

Klienditugi (E-R 8.30-17.00)

+372 63 62 555