Menüü

AS Gaasivõrgud

Meie teenused

Gaasivõrguga liitumine

Gaasivõrguga liitumiseks loetakse esmakordse liitumislepingu sõmimist antud liitumispunktis – seda nii olemasoleva kui ka rajatava gaasitorustiku puhul. Liituda soovija ja liitumislepingu sõlmijana käsitleb AS Gaasivõrgud reeglina kinnistu omanikku või tema volitatud esindajat.

 • Liituda soovija esitab e-mailiga liitumised@gaas.ee , posti teel või isiklikult AS Gaasivõrgud aadressil Gaasi tn 5, Tallinn 11415 vormikohasel blanketil  liitumise avalduse. Avaldus gaasivõrguga liitumiseks
 • Liituda soovija ja ASi Gaasivõrgud esindaja lepivad kokku gaasivõrguga liitumise tingimused ning sõlmivad gaasivõrguga liitumise lepingu.
 • ASi Gaasivõrgud esindaja korraldab vastavalt sõlmitud liitumislepingule gaasitorustiku projekteerimise ja ehitamise kuni liitumislepingus määratud liitumispunktini kinnistu piiril. AS Gaasivõrgud tagab liitumispunktis lepingujärgse gaasi rõhu ja koguse.
 • Liituja korraldab temale kuuluva kinnistusisese gaasitorustiku projekteerimise ja ehituse vastavalt sõlmitud liitumislepingule alates liitumispunktist ning paigaldab gaasitarvitid. Liituja soovi korral oleme valmis ka nende tööde korraldamise enda peale võtma.
 • Ehitustööde lõppedes esitab liituja AS-le Gaasivõrgud:
  a) Inspecta Estonia OÜ poolt väljastatud gaasipaigaldise kasutusele eelneva tehnilise kontrolli akti koopia,
  b) Teatise gaasipaigaldise nõuetekohasuse kohta.
 • Ehitustööde lõppedes ja peale nimetatud dokumentide esitamist sõlmib liituja ASi Gaasivõrgud esindajaga võrguteenuse osutamise lepingu.
 • Peale võrgulepingu sõlmimist sõlmib liituja maagaasi ostu-müügilepingu gaasi müüjaga.
 • Peale gaasi ostu-müügilepingu sõlmimist tellib liituja ASi Gaasivõrgud esindajalt gaasi avamise ja võrguettevõtjale kuuluva gaasiarvesti paigaldamise objektil.

Gaasivõrguga liituda soovija saab kõik vajalikud ehitustööd, kontrollid ja kooskõlastused tellida soovi korral terviklahendusena.

Gaasivõrguga liitumissoovi või küsimuste korral palun pöörduge liitumised@gaas.ee või telefonil 605 6801

Tarbimistingimuste muutmine

Kõik ASi Gaasivõrgud hallatava torustiku, tarbijate liitumispunktide ja tarbimisega seotud toimingud peavad olema kooskõlastatud ASga Gaasivõrgud.

Liitumispunkti tarbimisrežiimi muutmise eelduseks on varem sõlmitud liitumis- ja võrguteenuse osutamise leping. Tarbimisrežiimi muutmiseks loetakse liitumispunktis vähemalt ühe varasemalt sõlmitud lepingus kokku lepitud parameetri muutmist (gaasi rõhk, maksimaalne tunnikogus, aastakogus jms).

 • Kehtivat tarbimisrežiimi muuta sooviv tarbija esitab e-mailiga, faksiga, posti teel või isiklikult ASi Gaasivõrgud vastava piirkonna projektijuhile vastava taotluse. Avaldus tarbimistingimuste muutmiseks
 • Tarbija ja ASi Gaasivõrgud projektijuht lepivad kokku liitumispunkti tarbimisrežiimi muutmise tingimused ning sõlmivad tarbimistingimuste muutmise lepingu.
 • Peale lepingu sõlmimist väljastab ASi Gaasivõrgud projektijuht vajadusel projekteerimise tehnilised tingimused.
 • Tarbija korraldab vastavalt sõlmitud lepingule ja väljastatud tehnilistele tingimustele oma gaasipaigaldise projekteerimise ja ehitamise. AS Gaasivõrgud tagab liitumispunktis uued tarbimisrežiimi tingimused.
 • Ehitustööde lõppedes esitab tarbija ASle Gaasivõrgud:
  a) Inspecta Estonia OÜ poolt väljastatud gaasipaigaldise kasutusele eelneva tehnilise kontrolli akti,
  b) Teatise gaasipaigaldise nõuetekohasuse kohta.
 • Ehitustööde lõppedes ja peale nimetatud dokumentide esitamist sõlmib tarbija ASi Gaasivõrgud projektijuhiga uue võrguteenuse osutamise lepingu.
 • Peale võrguteenuse osutamise lepingu sõlmimist tellib tarbija ASi Gaasivõrgud projektijuhilt võrguettevõtjale kuuluva gaasiarvesti paigaldamise objektil.

Tarbimistingimuste muutmise kohta saab täpsemat informatsiooni ja konsultatsiooni ASi Gaasivõrgud projektijuhtidelt, avaldusi võtavad vastu ASi Gaasivõrgud projektijuhid piirkondades.

Kinnistu omaniku vahetus
 • Kinnistu või korteri uus omanik teavitab esimesel võimalusel omanikuvahetuse toimumisest ASi Gaasivõrgud antud piirkonna projektijuhti.
 • ASi Gaasivõrgud projektijuht valmistab 3 tööpäeva jooksul ette uue võrguteenuse osutamise lepingu projekti ja edastab selle uuele omanikule. Pooled sõlmivad mõistliku aja jooksul uue võrguteenuse osutamise lepingu kliendile sobival viisil kas paberkandjal või digitaalselt.
 • Maagaasi müüja ei saa sõlmida maagaasi ostu-müügilepingut ilma toimiva võrguühenduse ja kliendi ning ASi Gaasivõrgud vahelise kehtiva võrgulepinguta.
 • Maagaasi müüja vahetumisel on ASi Gaasivõrgud poolt tarbijale seatavaks eelduseks sõlmitud ja kehtiv maagaasi võrguteenuse osutamise leping.

Võrgulepingute ümbervormistamise kohta kinnistu või korteri omaniku vahetumisel saab täpsemat informatsiooni ja konsultatsiooni ASi Gaasivõrgud projektijuhtidelt.

Gaasi avamise ja sulgemise kord

Gaasi avamise ja sulgemise kord reguleerib ASi Gaasivõrgud võrgupiirkonnas võrguühendust omavatele klientidele gaasi avamise ja sulgemise protsessi, tegevusi ja dokumenteerimist.

 • AS Gaasivõrgud korraldab gaasi avamise objektil kuni 5 tööpäeva jooksul peale liituja/tarbija poolt avamiseks vajalike dokumentide esitamist.
 • Enne gaasi avamise ettevalmistamist veendub ASi Gaasivõrgud projektijuht, et:
  – liituja/tarbija poolt on võrguettevõttele esitatud avamiseks nõutavad dokumendid:

a) Inspecta Estonia OÜ poolt väljastatud gaasipaigaldise kasutusele eelneva tehnilise kontrolli akti koopia,
b) Teatis gaasipaigaldise nõuetekohasuse kohta;
– liitujal/tarbijal on täidetud kõik liitumislepinguga või tarbimisrežiimi muutmise lepinguga võetud kohustused (nt liitumistasu täielik laekumine jm. lepingus sätestatu);
– tehnilise kontrolli aktil näidatud andmed vastavad liitumislepingus või tarbimisrežiimi muutmise lepingus kokku lepitule (nt. seadmete koguvõimsus jt olulised andmed);
– avalduse esitaja on tarbimiskoha omanik või omaniku poolt volitatud isik;
– tarbimiskoha omaniku või tema poolt volitatud isikuga on allkirjastatud gaasitorustiku omandit määratlev piiritlusakt. Piiritlusakti aluseks saab olla kas liitumispunkti teostusmõõdistus või ASi Gaasivõrgud geoinfosüsteemi andmed liitumispunkti asukoha kohta.

 • Projektijuht sõlmib liitujaga/tarbijaga võrguteenuse osutamise lepingu (võrguleping). Ilma kehtiva võrgulepingu ja gaasi ostu-müügilepingu olemasoluta gaasi ei avata.
 • Pärast kinnituse saamist, et liituja/tarbija on sõlminud gaasi ostu-müügilepingu lepib ASi Gaasivõrgud projektijuht liitujaga/tarbijaga kokku gaasi avamise kuupäeva ja kellaaja.
 • Kokkulepitud ajal korraldab ASi Gaasivõrgud projektijuht mõõtevahendi(te) paigalduse ja plommimise objektil. AS Gaasivõrgud ei väljasta AS-le Eesti Gaas kuuluvaid mõõtevahendeid kolmandatele isikutele (nt gaasitöid tegev äriühing) või liitujale/tarbijale selle paigaldamiseks objektil.
 • Projektijuht allkirjastab kõik asjassepuutuvad dokumendid liitujaga/tarbijaga kas enne või vahetult gaasi avamise ajal. Dokumendid allkirjastatakse kahes eksemplaris, üks kummalegi poolele. Kui liituja/tarbija keeldub dokumentide allkirjastamisest, gaasi ei avata.
 • Gaasi avamine uuele tarbijale on teenustasuta. Kui objektil selgub, et tarbijaga/liitujaga kokku lepitud ajal avamine ei ole võimalik mistahes tarbijast/liitujast sõltuval põhjusel, on iga järgmine gaasi avamine tasuline vastavalt teenustööde hinnakirjale.

Vastavalt Maagaasiseadusele on võrguettevõtjal õigus:

 • sulgeda gaas tarbijale ette teatamata, kui on ohustatud inimeste elu, tervis, vara või keskkond;
 • viivitamata sulgeda gaas gaasi ebaseadusliku kasutamise tuvastamise hetkest;
 • sulgeda gaas, teatades sellest vähemalt 7 päeva ette, kui:
  • tarbijapaigaldis halvendab teise tarbija gaasiga varustamist või võrgu tehnilisi parameetreid;
  • on takistatud võrguettevõtja ligipääs tarbija omandis või valduses oleval territooriumil asuvale mõõtesüsteemile selle kontrollimiseks või asendamiseks või tarbijapaigaldise käitamiseks vajalike tööde tegemiseks;
  • on rikutud Maagaasiseaduse alusel sõlmitud lepinguid või seaduses sätestatud tingimusi.

Gaasi sulgemine tarbija avalduse alusel

 • Gaasi sulgemiseks objektil esitab tarbija võrguettevõttele avalduse. Avaldus gaasi sulgemiseks
 • Enne gaasi sulgema asumist veendub võrguettevõte, et taotluse esitanud isikul on õigus otsustada objektil gaasi sulgemise üle.
 • Järgmise tööpäeva jooksul peale tarbija avalduse saamist väljastab AS Gaasivõrgud avalduse esitanud tarbijale teenustasu arve, mille aluseks on ASi Gaasivõrgud lisateenuste hinnakiri.
 • Järgmise tööpäeva jooksul peale tarbija poolt tasutud arve laekumist lepib AS Gaasivõrgud tarbijaga kokku gaasi sulgemise aja.
 • AS Gaasivõrgud korraldab gaasi sulgemise hiljemalt 10 päeva jooksul peale teenustasu laekumise kuupäeva.
 • Kõik asjasse puutuvad dokumendid allkirjastatakse tarbijaga kas enne või vahetult gaasi sulgemise ajal. Dokumendid allkirjastatakse kahes eksemplaris, üks kummalegi Poolele.
 • Vastavalt tarbija esitatud avaldusele, AS Gaasivõrgud kas lõpetab või ei lõpeta kehtiva võrgulepingu.

Gaasi sulgemine võrgulepingu rikkumise korral

 • AS Gaasivõrgud sulgeb gaasi tarbijale vaid juhul, kui tarbija rikub oma sõlmitud võrgulepingust tulenevaid kohustusi.
 • Gaasivarustuse katkestamisel järgib võrguettevõte Maagaasiseaduses gaasi sulgemisele sätestatud nõudeid.

Gaasi sulgemine gaasi müüja taotluse alusel

 • AS Gaasivõrgud sulgeb gaasi tarbijale üksnes juhul, kui tarbija rikub oma sõlmitud gaasimüügilepingust tulenevaid kohustusi.

 • Gaasi taasavamiseks esitab Tarbija võrguettevõttele gaasi avamise taotluse. Avalduse vorm
 • Kui tarbijale suleti gaas võrgulepingu tingimuste rikkumise tõttu, taastatakse võrguühendus alles peale sulgemise põhjuste kõrvaldamist tingimusel, et võrguleping ja maagaasi ostu-müügileping (müügileping) ei ole vahepeal lõpetatud. Kui võrguleping ja müügileping on lõpetatud, tuleb enne võrguühenduse taastamist sõlmida uus võrguleping ja müügileping.
 • Hiljemalt järgmise tööpäeva jooksul peale tarbija avalduse saamist gaasi (taas-)avamiseks väljastab võrguettevõte avalduse esitanud tarbijale gaasi avamise teenustasu arve, mille aluseks on AS Gaasivõrgud lisateenuste hinnakiri.
 • Gaasi (taas-)avamiseks peavad olema olemas kõik nõutavad dokumendid:
  – tarbijal on kehtiv müügileping ja võrguleping;
  – vajadusel vastavat tegevusluba/registreeringut omava ettevõtja poolt väljastatud tehnilise kontrolli (auditi) protokoll (vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusele auditikohustuslikest seadmetest, auditi juhtudest ja nõuetest auditile).
 • AS Gaasivõrgud korraldab kokkuleppel tarbijaga gaasi (taas-)avamise kuni 5 tööpäeva jooksul peale tarbija poolt ülalkirjeldatud tingimuste täitmist ja esitatud teenustasu arve tasumist.
 • Vajadusel korraldab võrguettevõte kokku lepitud ajal mõõtevahendi(te) paigalduse ja plommimise tarbija juures. AS Gaasivõrgud ei väljasta AS-le Eesti Gaas kuuluvaid mõõtevahendeid kolmandatele isikutele (nt gaasitöid tegev äriühing) või tarbijale selle paigaldamiseks objektil.

 • Vastavalt Maagaasiseadusele on võrguettevõtjal õigus katkestada võrguühendus gaasi ebaseadusliku kasutamise tuvastamise hetkest viivitamata.

Projekteerijale

Kõik ASi Gaasivõrgud hallatava torustiku, tarbijate liitumispunktide ja tarbimisega seotud toimingud peavad olema kooskõlastatud ASga Gaasivõrgud.

 • Projekteerija, selleks, et koostada tarbijapaigaldise projekti, võtab töö aluseks ASi Gaasivõrgud poolt uuele liitujale või tarbimisrežiimi muuta soovivale tarbijale väljastatud projekteerimise tehnilise lähteülesande.
 • Projekteerija kooskõlastab koostatud tarbijapaigaldise projekti ASi Gaasivõrgud metroloogiaosakonna spetsialisti (kontaktandmed toodud tehnilises lähteülesandes) ja lähteülesande väljastanud projektijuhiga.
 • Projekteerija kooskõlastab koostatud tänavatorustike projekti ASi Gaasivõrgud vastava piirkonna regiooni juhi või selleks määratud spetsialistiga (kontaktandmed toodud tehnilises lähteülesandes) ja lähteülesande väljastanud projektijuhiga.

ASi Gaasivõrgud hallatava maagaasitorustikuga seotud gaasipaigaldise projektile esitatavate nõudmiste kohta saab täpsemat informatsiooni ja konsultatsiooni ASi Gaasivõrgud projektijuhtidelt.

Ehitajale

Kõik ASi Gaasivõrgud hallatava torustiku, tarbijate liitumispunktide ja tarbimisega seotud toimingud peavad olema kooskõlastatud ASga Gaasivõrgud.

 • Gaasipaigaldise ehitaja saab ehitada vaid nõuetekohaselt koostatud ja ASi Gaasivõrgud poolt kooskõlastatud projektile.
 • Gaasipaigaldise ehitaja peab oma tegevuses lähtuma ASi Gaasivõrgud poolt uuele liitujale või tarbimisrežiimi muuta soovivale tarbijale väljastatud tingimustest ja temaga sõlmitud liitumislepingust.
 • Rajatava torustiku ühendused ja sisselõiked ASi Eesti Gaas torustikku võib teostada vaid ASi Gaasivõrgud esindaja juuresolekul
Geoaluste ja projektide kooskõlastamine

Tallinn ja Harjumaa, Gaasi 5, 11415
spetsialist (keskpiirkond)Tatjana Kopareva605 6806geoprojekt@gaas.ee
spetsialist (läänepiirkond)Jevgenia Ivlijeva605 6815geoprojekt@gaas.ee
Pärnumaa, Gaasi 5, 11415
spetsialist (läänepiirkond)Jevgenia Ivlijeva605 6815Jevgenia.Ivlijeva@gaas.ee
Viljandimaa, Tähe 135, 51013
vanemspetsialistPeeter Jansons733 8003Peeter.Jansons@gaas.ee
Virumaa (Haljala, Kunda, Kohtla-Järve, Kiviõli, Jõhvi), Pargi 51A, 41537
spetsialistNadežda Lutšek332 5807Nadezda.Lutsek@gaas.ee
E-R 8:30-12:00 ja 13:00-15:30
Narva, Tehase 3, 20203
spetsialistIrina Filippova356 6165Irina.Filippova@gaas.ee
E, T, K: 8:30-11:30 ja 14:00-15:30
Rakvere, Võidu 110, 44312
hooldusjuhtRaivo Viiar506 0812Raivo.Viiar@gaas.ee
E, K, R: 8:30-11:30
Tartu, Tähe 135, 51013
hooldusjuhtIgor Orlov733 8016Igor.Orlov@gaas.ee
T, K: 10:00-12:00
Jõgeva, B.Alveri 2a, 48305
hooldusjuhtRaivo Viiar506 0812Raivo.Viiar@gaas.ee
Põlva, Võru 29, 63308
hooldusjuhtKait Laine521 7377Kait.Laine@gaas.ee
Tallinna ja Harjumaa jaotusvõrgu detailplaneeringute tehniliste
tingimuste väljastamine ja kooskõlastamine, Gaasi 5, 11415
spetsialistTatjana Kopareva605 6806Tatjana.Kopareva@gaas.ee

Lisateenused

Osutame erinevaid gaasivõrgu ja klientide gaasipaigaldistega seotud lisateenuseid, mille loetelu ja hinnakirja leiate siit.

Klienditugi (E-R 8.30-17.00)

+372 63 62 555