Menüü

AS Gaasivõrk

Avalik teave

Võrguteenuse hind ja maagaasiaktsiis

Alates 01.01.2019 kehtib AS Gaasivõrk hallatavas maagaasi jaotusvõrgus Konkurentsiameti 01.08.2018 otsusega nr 7-3/2018-078 kooskõlastatud maagaasi jaotusteenuse hind 0,05216 €/m³, millele lisandub käibemaks.

Alates jaanuarist 2020 tõstab riigi süsteemihaldur Elering maagaasi siseriikliku ülekande võrguteenuse hinda. Sellega seoses muutub ka ASi Gaasivõrk võrguteenuse hind. Uus võrguteenuse hind on 0,06456 €/m³ (senise 0,05216 €/m3 asemel) ja see hakkab kehtima alates 1.01.2020.

Vastavalt Maagaasiseadusele peab võrguteenuse hind olema põhjendatud, lähtudes võrgu toimimiseks ja arendamiseks, töö- ja varustuskindluseks, võrgu kaudu jaotatava gaasi mõõtmise ja mõõtmisandmete edastamiseks ja arvestamiseks vajalikest kulutustest ning põhjendatud tulukusest nii, et oleks tagatud tarbija häireteta varustamine gaasiga.

Alates 1. jaanuarist 2019 on maagaasi aktsiisimääraks 0,06331 eurot/m³ maagaasi kohta.

Alates 1. jaanuarist 2020 on maagaasi aktsiisimääraks 0,07914 eurot/m³ maagaasi kohta.

Aktsiisivabastuse loaga intensiivse gaasitarbimisega ettevõtjale on alates 1. jaanuarist 2019 maagaasi aktsiisimääraks 0,01130 eurot/m³ maagaasi kohta ja see ei muutu 1.01.2020.

Maagaas maksustatakse aktsiisiga, kui maagaasi kasutatakse kütteainena, st maagaasist toodetakse soojust (soojuse tootmise eesmärk – hoonete kütmine, tehnoloogiliste protsesside vajadusteks vmt – ei ole siinjuures oluline)

Võrguteenuse osutamise tüüptingimused

AS Gaasivõrk osutab maagaasi jaotusvõrgu teenust vastavalt Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud (otsus nr 150-021-07) võrguteenuse osutamise tüüptingimustele

Vastavalt maagaasiseaduse § 22 punkt 11 AS Gaasivõrk nimetatud gaasi müüjaks tema võrgupiirkonnas on AS Eesti Gaas.

Liitumistasu arvutamise metoodika

Vastavalt Maagaasiseadusele on ASil Gaasivõrk õigus võtta võrguga liitujalt põhjendatud liitumistasu.

Liitumistasu arvutamisel lähtutakse sellest, et oleks tagatud konkreetseks liitumiseks vajalike põhjendatud kulutuste katmine, muuhulgas:

  • investeeringud, sealhulgas mõõtesüsteemi väljaehitamine;
  • keskkonnanõuete täitmine;
  • kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine.

Liitumistasu suurus arvutatakse lähtudes liitumistasu arvestamise metoodikast, mille AS Gaasivõrk on vastavalt Maagaasiseadusele kooskõlastanud Konkurentsiametiga.

Maagaasi kvaliteeditunnistus

Eesti gaasisüsteemi haldur AS Elering määrab riigipiiril Eesti ülekandevõrku siseneva maagaasi koostise ja selle alusel koostab arvestuskuus tarnitava maagaasi keskmise koostise kvaliteeditunnistuse.

AS Gaasivõrk teeb iga kuu gaasi kvaliteeditunnistuse läbi oma kodulehe kättesaadavaks järgmise kuu esimesel tööpäeval pärast arvestuskuu lõppu.

Gaasivõrgu ja -rajatise talumise tasu

Talumistasu saab maaomanik taotleda ASi Gaasivõrk omandis olevate A, B- ja C-kategooria gaasipaigaldiste ja –rajatiste eest. Tehnovõrgu talumistasu saamiseks esitab kinnisasja omanik taotluse tehnovõrgu omanikule.

Taotlus tuleb esitada iga kinnisasja kohta eraldi tehnovõrgu- või rajatise omanikule kas paberkandjal allkirjastatuna, saates dokument aadressile Gaasivõrk AS, Gaasi 5, 11415 Tallinn või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile gaasivork@gaas.ee.

Talumistasu suurus aastas on 7,5% maa maksustamishinnast korrutatuna kitsenduse ruumilise ja sisulise ulatuse koefitsientidega. Talumistasu suuruse kohta leiab infot Maa-ameti kalkulaatorist

Jooksva aasta eest on talumistasu saamise õigus isikul, kes oli vastava kinnisasja omanik sama aasta 1. jaanuari seisuga. Talumistasu taotlus tuleb esitada hiljemalt jooksva aasta 1. maiks. Talumistasu jooksva aasta eest makstakse välja hiljemalt sama aasta 30. septembril.

Talumistasu ei maksta:

  • tehnovõrgu rajatise selle osa talumise eest, mis on vajalik ainult samal kinnisasjal teenuse tarbimiseks;
  • katastriüksuse sihtotstarbest tulenevalt kitsendusi põhjustava objekti eest;
  • kui kinnisasja omanik on riik;
  • kui talumistasu suurus ühe kinnisasja kohta on alla ühe euro.
  • Talumistasude maksmist reguleerib Asjaõigusseaduse rakendamise seadus ja selle Lisa.
Gaasivõrgu kaitse meelespea

AS Gaasivõrk kaitseb tema valduses olevate gaasitorustike terviklikkust ja jälgib torustikega seotud toiminguid, et kindlustada gaasivarustuse, kui elutähtsa teenuse toimepidevus ning ohutus.

Käesolev meelespea on mõeldud gaasitorustiku kaitsevööndis tegutsevate isikute teavitamiseks gaasivõrgu kaitse nõuetest.

Klienditugi (E-R 8.30-17.00)

+372 63 62 555