Menüü

HG ProSolution OÜ - projektid, ekspertiisid

Projekteerimislahendused erinevatele vajadustele

 

HG ProSolution OÜ pakub professionaalseid projekteerimislahendusi. Meie põhitegevusalaks on gaasi- ja soojusvarustuse ning katlamajade projekteerimine ja projektijuhtimine.

HG ProSolution OÜ insenertehnilised lahendused annavad tellijale kindluse, et projekt on lahendatud arvestades kliima eesmärkide täitmist, võimalikult keskkonnasõbralikult, soodsalt ning kvaliteetselt. Teeme tihedat koostööd ehitajatega ja vajadusel saame kaasata projekteerimisel juba ehitajate reaalset töömaakogemust.

 

Gaasivarustus

 • Väliste gaasitrasside projekteerimine( A, B, C, D kat.)
 • Veeldatud maagaasi (LNG) jaamade ja tanklate projekteerimine
 • Gaasi koguse ja kvaliteedi analüüsimise sõlmede projekteerimine
 • Surugaasi (CNG) tanklate projekteerimine
 • Biogaasijaamade projekteerimine
 • Biogaasi puhastustehnoloogiate projekteerimine
 • Gaasi komprimeerimise sõlmede projekteerimine
 • Mobiilsete gaasimahutite täitmise- ja mahalaadimissõlmede projekterimine
 • Jaotusvõrgule ja põhivõrgule gaasimõõdu- ja jaotusjaamade (GMJ ja GJJ) projekteerimine
 • Katlamajade gaasivarustuse projekteerimine
 • Hoonesiseste gaasitorustike projekteerimine
 • Hoonete gaasikatlamajade projekteerimine
 • Mikro- ja väikekoostootmisjaamade (CHP) projekteerimine

 

Kaugküte ja jahutus

 • Kaugkütte soojatorustikud
 • Kaugjahutuse torustikud
 • Soojussõlmede projekteerimine
 • Kaugkütte mõõtesõlmede ja kambrite projekteerimine
 • Ajutiste küttetorustikute lahenduste väljatöötamine

 

Hoonesisesed tehnosüsteemid

 • Kütte, ventilatsiooni ja jahutuse projekteerimine
 • Hoonesiseste soojussõlmede ja segamissõlmede projekteerimine
 • Mikrokoostootmisjaamade (CHP) projekteerimine
 • Ventilatsioon süsteemide ümberehituste projekteerimine, et tagada ruumides meeldiv sisekliima
 • Katlamajade ventilatsiooni projekteerimine

 

Veevarustus ja kanalisatsioon

 • Veetorustikud (ka kinnisel meetodil)
 • Reoveekanalisatsiooni torustikud (ka kinnisel meetodil)
 • Sademeveekanalisatsiooni torustikud
 • Kondensaadivee torustikud
 • Tuletõrje välisveevarustuse projekteerimine
 • Tehnoloogilistele vedelikele mõeldud torustikud
 • Survekanalisatsiooni torustikud
 • Reo- ja sademevee pumplad ning puhastusseadmed
 • Sademevee immutamine
 • Mahutid, seadmekambrid

 

Eritehnoloogiate projekteerimine

 • Biogaasitootmise tehnoloogia
 • Biogaasi puhastamise tehnoloogia
 • Hapniku tootmise seadmete projekteerimine
 • Vesiniku tootmise tehnoloogiad (algusfaasis)
 • Gaaside transportimise torustikele sisselõigete ja ühenduste tegemine ilma katkestuseta
 • Kaugküttetorustikele ühenduste tegemine ilma katkestuseta
 • Torustike ja kommunikatsioonide projekteerimine kinnisel meetodil teede ja raudteede alla
 • Auru-, kuumavee ja muu vedeliku katla, surveanuma ja torustiku ning ohtliku vedeliku paikse mahuti ja veoanuma projekteerimine

 

Meilt saab ka

 • Automaatika ja elektri projektid
 • Piksekaitse lahendused
 • Nõrkvoolu projektid
 • Teede ja platside projektid
 • Maakasutuslepingute ja sundvalduse seadmised
 • Riskianalüüsid

 

Ekspertiiside koostamine

 • Gaasivarustuse projektide ekspertiisid
 • Soojavarustuse projektide ekspertiisid

 

Pakume järgmisi projekteerimise staadiumeid:

 • lähteülesande koostamist, et Tellijale pakkuda seda, mida ta soovib;
 • eelprojekti ehituslubade ja kooskõlastuste hankimiseks;
 • põhiprojekti ehitusmaksumuse hindamiseks;
 • tööprojekti ehitusplatil töö teostamiseks;
 • tootejooniste koostamist, et oleks võimalik toota vajalikke tooteid.

 

Projektlahenduste koostamisel kasutame litsentseeritud projekteerimistarkvara kvaliteetsemaid versioone (AutoCAD, Civil3D, AutoCAD MAP 3D, MagiCAD, VK-torustikud).

Eesti Gaasi klienditugi
(E-R 8.30-17.00)

+372 63 62 555