Menüü

Kõige puhtam soojus

Gaasivõrguga liitumine

Gaasivõrguga liitumine tähendab liitumispunkti väljaehitamist kinnistu piiril. Lisaks on vaja ehitada kinnistu- ja hoonesisene gaasitorustik ja paigaldada gaasiseade, misjärel saab hakata gaasi kasutama.

Kui sinu elukohal puudub gaasiühendus, veendu kõigepealt, kus asub lähim gaasitrass ja millises gaasivõrgu piirkonnas sinu tarbimiskoht asub. Gaasivõrguga liitumiseks tuleb võtta ühendust oma piirkonna gaasivõrguettevõttega.

Alljärgnevad juhised käsitlevad gaasiga liitumist meie kontserni võrguettevõtte ASi Gaasivõrk võrgupiirkonnas.

Gaasivõrguga liitumiseks loetakse esmakordse liitumislepingu sõlmimist antud liitumispunktis kinnistu piiril – seda nii olemasoleva kui ka rajatava gaasitorustiku puhul. Liituda soovija ja liitumislepingu sõlmijana käsitleb AS Gaasivõrk reeglina kinnistu omanikku või tema volitatud esindajat.

 • Liituda soovija esitab liitumise avalduse läbi veebivormi või vormikohasel blanketil avalduse gaasivõrguga liitumiseks e-mailiga liitumised@gaas.ee, posti teel või isiklikult AS Gaasivõrk aadressil Gaasi tn 5, Tallinn 11415.
 • Liituda soovija ja ASi Gaasivõrk volitatud esindaja lepivad kokku gaasivõrguga liitumise tingimused ning sõlmivad gaasivõrguga liitumise lepingu.
 • ASi Gaasivõrk volitatud esindaja korraldab vastavalt sõlmitud liitumislepingule gaasitorustiku projekteerimise ja ehitamise kuni liitumislepingus määratud liitumispunktini kinnistu piiril. AS Gaasivõrk tagab liitumispunktis lepingujärgse gaasi rõhu ja koguse.
 • Liituja korraldab temale kuuluva kinnistusisese gaasitorustiku projekteerimise ja ehituse vastavalt sõlmitud liitumislepingule ja  ehitusseadustiku nõuetele alates liitumispunktist ning paigaldab gaasitarvitid.
 • Ehitustööde lõppedes esitab liituja AS Gaasivõrk volitatud esindajale:
  a) akrediteeritud inspekteerimisasutuse poolt väljastatud gaasipaigaldise kasutusele eelneva tehnilise auditi protokolli koopia,
  b) digitaalse teostusjoonise.
 • Ehitustööde lõppedes ja peale nimetatud dokumentide esitamist sõlmib liituja ASi Gaasivõrk volitatud esindajaga gaasi võrguteenuse osutamise lepingu (edaspidi võrguleping).
 • Peale võrgulepingu sõlmimist sõlmib liituja gaasi ostu-müügilepingu gaasi müüjaga.
 • Peale gaasi ostu-müügilepingu sõlmimist tellib liituja ASi Gaasivõrk esindajalt gaasi avamise ja võrguettevõtjale kuuluva gaasiarvesti paigaldamise objektil
 • Gaasi avamine uuele tarbijale on teenustasuta. Kui objektil selgub, et tarbijaga/liitujaga kokku lepitud ajal avamine ei ole võimalik tarbijast/liitujast sõltuval mistahes põhjusel, on iga järgmine gaasi avamine tasuline vastavalt lisateenuste hinnakirjale.

Kliendi poolt saadetud liitumistaotlus vaadatakse läbi ning antakse vastus hiljemalt kahe nädala jooksul.

Gaasivõrguga liituda soovija saab ehitustööde pakkumise saamiseks pöörduda EG Ehituse poole.

Eesti Gaasi klienditugi (E-R 8.30-17.00)

+372 63 62 555