Menüü

AS-i Eesti Gaas aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Lugupeetud AS-i Eesti Gaas aktsionär

Aktsiaseltsi Eesti Gaas, registrikood 10178905, aadress Liivalaia 9, Tallinn (edaspidi selts) juhatus kutsub käesolevaga äriseadustiku (ÄS) § 3631 lõike 3 alusel kokku seltsi aktsionäride erakorralise üldkoosoleku, mis toimub 31. oktoobril 2016 algusega kell 12.00 Tallink City Hotelli konverentsikeskuses Tallinnas A. Laikmaa 5.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse 24. oktoobri 2016 kella 23.59 seisuga. Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab 31. oktoobril 2016 kell 11.00 ja lõpeb 11.50 koosoleku toimumise kohas.

Vastavalt ÄS § 297 lõikele 4 võib üldkoosolekul osaleda aktsionär ise või tema esindaja, kelle esindusõiguse olemasolu on kirjaliku dokumendiga tõendatud. Esindaja osavõtt ei võta aktsionärilt õigust osaleda üldkoosolekul. Volitatud esindajad peavad esitama esindusõigust tõendavate dokumentide originaalid. Ühtlasi palume kõigil aktsionäridel ja/või nende esindajatel esitada isikut tõendav dokument.

Seltsi nõukogu poolt kinnitatud üldkoosoleku päevakord on järgmine:

Päevakorrapunkt 1. Vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmine rahalise hüvitise eest

Kiita heaks ja viia läbi seltsi põhiaktsionäri Trilini Energy OÜ (registrikood 12817232, asukoht ja aadress Sadama 5/7, Tallinn, Harju maakond, 10111) poolt seltsi ülejäänud aktsionäridele (“vähemusaktsionärid”) kuuluvate seltsi aktsiate ülevõtmine rahalise hüvitise eest vastavalt ÄS §-le 3631 ja §-le 3637 alljärgnevatel tingimustel:

  1. vähemusaktsionäridele makstava hüvitise suuruseks on 66,90 eurot (kuuskümmend kuus eurot ja üheksakümmend senti) iga ülevõetava 10-eurose nimiväärtusega A-aktsia (ISIN EE3100030594) ja 0,669 eurot (kuuskümmend kuus koma üheksa senti) iga ülevõetava 0,1-eurose nimiväärtusega B-aktsia (ISIN EE3100001462) eest. Hüvitis on määratud eeldusel, et ülevõetavad aktsiad ei ole koormatud pandi ega muu kolmanda isiku õigusega;
  2. ülevõetavate aktsiate ülekandmise Trilini Energy OÜ-le ning vähemusaktsionäridele hüvitise väljamaksmise korraldab Eesti Väärtpaberite Keskregistri pidaja seltsi juhatuse avalduse alusel, mille võib esitada ühe kuu möödumisel aktsiate ülevõtmise otsuse vastu võtmisest. Hüvitis makstakse vähemus­aktsionäridele välja samaaegselt ülevõetavate aktsiate ülekandmisega Trilini Energy OÜ-le.

Seltsi nõukogu on teinud aktsionäridele ettepaneku vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmine ülalnimetatud tingimustel heaks kiita.

Kõigi seltsi erakorralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sh otsuse eelnõuga, seltsi viimase kolme aasta majandusaasta aruannetega (2013, 2014 ja 2015), ülevõtmisaruande ja seda kontrollinud audiitori aruandega, on võimalik tutvuda käesoleva teate avaldamisest kuni üldkoosoleku toimumise päevani tööpäeviti ajavahemikus kell 10.00 kuni 12.00 AS-i Eesti Gaas asukohas aadressil Liivalaia 9, Tallinn. Dokumentidega tutvumise soovist palume ette teatada ning üldkoosolekuga seonduvad küsimused esitada e-posti aadressil urmas.kuusik@gaas.ee.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet seltsi tegevuse kohta. Juhul kui seltsi juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada üldkoosoleku toimumisest alates kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

AS-i Eesti Gaas juhatus

Klienditugi (E-R 8:30-17:00)

+372 63 62 555