Menüü

Maagaas on puhas ja paindlik ning säästab Eesti loodust

Gaasi hinnapaketid väikeäridele ja korteriühistutele

Äriklientidele ja korteriühistutele, kelle gaasitarbimine on kuni 525 MWh aastas, pakume kahte gaasipaketti:


KINDEL PAKETT

 • Hind on kokku lepitud ja fikseeritud Ostja tarbimismahu alusel kindlaks perioodiks.
 • Kokkulepitud perioodil hind ei muutu.
 • Leping sõlmitakse tähtajalisena.

 

Küsi pakkumist


BÖRSIPAKETT

 • Aluseks on börsihind (TTF või GetBaltic), millele lisandub ostja tarbimismahu alusel kokkulepitud müügimarginaal.
 • Hind muutub iga kuu sõltuvalt börsihinnast.
 • Müüjal on õigus müügimarginaali ühepoolselt muuta 30-päevase etteteatamisega, v.a tähtajalise lepingu puhul.
 • Lepingu võib sõlmida tähtajalise või tähtajatuna.

Küsi pakkumist


Hinnapaketid suurklientidele

Äriklientidele, kelle gaasitarbimine on üle 525 MWh aastas, pakume gaasi nii hinnavalemi järgi kui fikseeritud hinnaga.

VALEMIHIND

Gaasihind muutub igakuiselt muutuvate komponentide alusel, milleks kasutatakse gaasiga konkureerivate kütuste maailmaturu hindu, valuuta kurssi ja gaasi tegelikku ülemist kütteväärtust.

Hinnavalemid kujundatakse lähtuvalt müüdavast gaasi kogusest, tarne liigist, tarbimise ühtlusest, tarnekindlusest ja maksetingimustest.

Küsi pakkumist

FIKSEERITUD HIND

Hinna kujundamisel võtame arvesse gaasi ostuhinna ja hinna fikseerimise kulud. Gaasihind lepitakse kokku lepinguperioodiks, maailmaturu hinnamuutused arvet ei mõjuta, mistõttu on kulusid lihtsam planeerida.

 

 

Küsi pakkumist

Eesti Gaasi gaasimüügiga seotud dokumendid leiab SIIT.

Gaasivõrguga liitumise info ja gaasi võrguteenusega seotud teemad leiab SIIT.

Hooldus ja ohutus

Iga tööandja kohustus on tagada, et töökohas paigaldatud gaasiseadmeid hoitakse kindlas seisukorras, vältimaks võimalikke õnnetusi. Oluline on järgida kõiki hooldus- ja ohutusreegleid.

Gaasiseadmete ohutust puudutavate küsimuste korral palume võtta ühendust oma halduriga.

Gaasiavarii puhul helistada numbril 13404.

Maagaas on taastuvenergia parim partner

Tänu kõrgele kütteväärtusele ja madalale süsinikusisaldusele on maagaas maailmas tähtis alternatiivkütus naftale ja kivisöele ning mängib olulist rolli üleminekul taastuvenergiale. Maagaasi hinda eeldatakse püsivat pikaajaliselt konkurentsivõimelisena.

Põhiliselt metaanist koosnev maagaas on keskkonnasõbralik energiaallikas, mis aitab vähendada nii globaalset süsinikdioksiidi emissiooni kui kohalikku õhureostust.

Maagaasi põlemisel ei moodustu peenosakesi nagu õli või ka puidu põletamisel tekkiv tahm ja suits, mis on märkimisväärseks ohuks tervisele ja surmavaim õhusaaste liik. Uuringud näitavad, et peenosakesed põhjustasid Euroopa Liidu liikmesriikides 2012. aastal rohkem kui 400 000 enneaegset surma (www.airclim.org).

Ühenda oma kinnistu gaasivõrku!

Maagaasi põlemisel ei teki ka vääveloksiidi (SOx) heidet, mis kombinatsioonis veega võib moodustada happevihma. Samuti väheneb oluliselt lämmastikoksiidi (NOx), mis kombinatsioonis veega võib moodustada söövitavaid happeid, soodustab kopsuhaigusi, astmat, südamehaigusi ning on põhiline sudu koostisosa.

Kuna maagaasi transport toimub põhiliselt läbi torude, ei tekita see veokoormust auto- ega raudteedele ning ka seeläbi väheneb heitgaaside ja müra hulk meie elukeskkonnas.

Maagaas sillutab teed ja on hea täiendus biometaanile ehk rohegaasile, mis on kohalikku päritolu taastuv energiaallikas. Rohegaasi koostis ja kvaliteet on maagaasiga võrdväärne. Seetõttu saab neid kaht kasutada koos samas võrgus.

 

Küttelahendused

Maagaas on üks soodsamaid küttelahendusi, nii alginvesteeringu kui jooksevkulude osas.

Tänapäevased gaasikatlad on automaatjuhtimisel ja projekteeritud ning ehitatud nii, et katavad ära kogu soojavajaduse külmemategi talveilmadega, erinedes nii soojuspumpadest, mis vajavad meie talvedes lisavõimsust täiendavate kütteallikate näol.

Kui kinnistu on liidetud gaasivõrguga, suureneb kinnisvara väärtus ning teil on täiendav müügiargument selleks puhuks, kui soovite tulevikus oma kinnistut võõrandada.

 

Tööstuslahendused

Maagaas pakub tööstusettevõttele mitmeid võimalusi. Maagaas on kõrge energeetilise väärtusega kütus, mida kasutatakse lisaks soojusenergia ja elektri tootmisele nii otse tehnoloogilistes protsessides, näiteks klaasi- ja ehitusmaterjalide tööstuses, kui ka toorainena keemiatööstuses.

Maagaasi kütteväärtus on 10,5 kWh/m3, tema maksimaalne põlemistemperatuur on üle 2100 °C. Maagaasi torustiku olemasolu korral ei ole vajalik varude soetamine ning hoidlate ehitamine. Maagaasi kasutamine võimaldab paindlikku tarbimist sõltuvalt tehnoloogilistest vajadustest. Juhul kui gaasitorustik puudub, on võimalik ehitada veeldatud maagaasi mahuti ja taasgaasistamisseade.

Maagaasi kasutamine võimaldab põlemisprotsesside automatiseerimist ning maagaasiga saavutatakse soovitud põlemistemperatuurid kõige kiiremini ja täpsemalt.

Transpordilahendused

Maagaas on keskkonnasõbralik ja efektiivne kütus nii maismaal kui merel. CNG on kokkusurutud maagaas ja seda kasutatakse eelkõige maismaatranspordis. LNG on veeldatud maagaas ja sellel on suur perspektiiv nii merel kui rahvusvahelistes maanteevedudes.

Lisaks maagaasile toome turule ka kodumaisest biogaasist toodetud biometaani. Sellega aitame riigil täita võetud kohustust viia aastaks 2020 taastuvkütuse kasutamise osakaalu transpordis 10% tasemele, millest kolmandiku moodustab biometaan.

EL liikmesriikidele on sätestatud miinimumnõuded CNG ja LNG tankimise taristule. 2025. aasta eesmärgiks on katta ELi põhiteede võrk CNG tanklatega minimaalselt iga 150 km ning LNG tanklatega iga 400 km järel. Samuti on vastu võetud meetmetekava, mis näeb ette LNG punkerdamise võrgustiku väljaarendamist 2025. aastaks. Eesti Gaas osaleb kõikide nende eesmärkide täitmisel, nii merel kui maal.

Miks Eesti Gaas?

 • Meil on pikaaegne kogemus Eesti tarbijate varustamisel nii gaasi kui energiaga.
 • Meie lepingupartnerid on usaldusväärsed ja tagavad meie lubaduste täitmise.
 • Me kujundame oma toodete ja teenuste hinnad kliendipõhiselt ning anname parima, et teie vajadused ja meie võimalused kokku viia.
 • Elektrimüügilepingu olemasolul saab maagaasi hinnast soodustust.
 • Igal ärikliendil on personaalne ärikliendisuhete juht.

 

Kuidas teatada gaasiarvesti näitu?

Gaasiarvesti näidu teatamineKui tarbimiskohal ei ole kaugloetavat gaasiarvestit, tuleb gaasiarvesti näit teatada täisarvuks ümardatuna iga kuu viimase 5 päeva jooksul.
Näidu edastamisel lisada kindlasti ostja nimi ja aadress.

ASi Gaasivõrk võrgupiirkonna kliendid saavad:

Teiste võrguettevõtete klientidel tuleb näit teatada oma piirkonna võrguettevõttele.

Oluline!
Gaasiarvestit EI TOHI ÜLE VÄRVIDA. Tutvu gaasiarvesti kasutusjuhendiga.
Gaasiarvestil olevaid plomme ei tohi rikkuda ega eemaldada, rikutud plommist peab teavitama võrguettevõtjat.

Mis on ühisarve?

Eesti Gaas kuvab tellitud teenustest ülevaate saamiseks ja maksmise lihtsustamiseks kogu energiat puudutav teenus ühel arvel.

See tähendab, et lisaks elektri- ning gaasienergiale vahendame ka võrguettevõtte AS-i Gaasivõrk  võrguteenuseid ning lisame samale arvele soovi korral ka surugaasi. Tänu sellele saab klient vaid ühe arve, säästes nii aega kui ülekandetasusid.


Küsi pakkumist oma ärile!

Äriklienditugi (E-R 8:30-17:00)

+372 63 62 555