Menüü

AS Gaasivõrk

Meie teenused

Gaasivõrguga liitumine

Gaasivõrguga liitumiseks loetakse esmakordse liitumislepingu sõlmimist antud liitumispunktis kinnistu piiril – seda nii olemasoleva kui ka rajatava gaasitorustiku puhul. Liituda soovija ja liitumislepingu sõlmijana käsitleb AS Gaasivõrk reeglina kinnistu omanikku või tema volitatud esindajat.

 • Liituda soovija esitab liitumise avalduse läbi veebivormi või vormikohasel blanketil avalduse gaasivõrguga liitumiseks posti teel või isiklikult AS Gaasivõrk aadressil Gaasi tn 5, Tallinn 13816. Kliendi poolt saadetud liitumistaotlus vaadatakse läbi ning antakse vastus hiljemalt kahe nädala jooksul.
 • Liituda soovija ja ASi Gaasivõrk volitatud esindaja lepivad kokku gaasivõrguga liitumise tingimused ning sõlmivad gaasivõrguga liitumise lepingu.
 • ASi Gaasivõrk volitatud esindaja korraldab vastavalt sõlmitud liitumislepingule gaasitorustiku projekteerimise ja ehitamise kuni liitumislepingus määratud liitumispunktini kinnistu piiril. AS Gaasivõrk tagab liitumispunktis lepingujärgse gaasi rõhu ja koguse.
 • Liituja korraldab temale kuuluva kinnistusisese gaasitorustiku projekteerimise ja ehituse vastavalt sõlmitud liitumislepingule ja  ehitusseadustiku nõuetele alates liitumispunktist ning paigaldab gaasitarvitid.
 • Ehitustööde lõppedes esitab liituja AS Gaasivõrk volitatud esindajale:
  a) akrediteeritud inspekteerimisasutuse poolt väljastatud gaasipaigaldise kasutusele eelneva tehnilise auditi protokolli koopia,
  b) digitaalse teostusjoonise.
 • Ehitustööde lõppedes ja peale nimetatud dokumentide esitamist sõlmib liituja ASi Gaasivõrk volitatud esindajaga gaasi võrguteenuse osutamise lepingu (edaspidi võrguleping).
 • Peale võrgulepingu sõlmimist sõlmib liituja gaasi ostu-müügilepingu gaasi müüjaga.
 • Peale gaasi ostu-müügilepingu sõlmimist tellib liituja ASi Gaasivõrk volitatud esindajalt gaasi avamise ja võrguettevõtjale kuuluva gaasiarvesti paigaldamise objektil.
 • Gaasi avamine uuele tarbijale on teenustasuta. Kui objektil selgub, et tarbijaga/liitujaga kokku lepitud ajal avamine ei ole võimalik tarbijast/liitujast sõltuval mistahes põhjusel, on iga järgmine gaasi avamine tasuline vastavalt lisateenuste hinnakirjale.

Kliendi poolt saadetud liitumistaotlus vaadatakse läbi ning antakse vastus hiljemalt kahe nädala jooksul.

Gaasivõrguga liituda soovija saab kinnistusiseste ehitustööde pakkumise saamiseks pöörduda EG Ehituse poole.

Tarbimistingimuste muutmine

Kõik ASi Gaasivõrk hallatava torustiku, tarbijate liitumispunktide ja tarbimisega seotud toimingud peavad olema kooskõlastatud ASiga Gaasivõrk.

Liitumispunkti tarbimisrežiimi muutmise eelduseks on varem sõlmitud liitumis- ja võrguteenuse osutamise leping. Tarbimisrežiimi muutmiseks loetakse liitumispunktis vähemalt ühe varasemalt sõlmitud lepingus kokku lepitud parameetri muutmist (gaasi rõhk, maksimaalne tunnikogus).

 • Kehtivat tarbimisrežiimi muuta sooviv tarbija esitab avalduse läbi veebivormi või vormikohasel blanketil avalduse tarbimistingimuste muutmiseks posti teel või isiklikult ASi Gaasivõrk aadressil Gaasi tn 5, Tallinn 13816. Kliendi poolt saadetud liitumistaotlus vaadatakse läbi ning antakse vastus hiljemalt kahe nädala jooksul.
 • Tarbija ja ASi Gaasivõrk volitatud esindaja lepivad kokku liitumispunkti tarbimisrežiimi muutmise tingimused ning sõlmivad tarbimistingimuste muutmise lepingu.
 • Peale lepingu sõlmimist väljastab ASi Gaasivõrk volitatud esindaja vajadusel projekteerimise tehnilised lähteandmed.
 • Tarbija korraldab vastavalt sõlmitud lepingule ja väljastatud tehnilistele lähteandmetele oma gaasipaigaldise projekteerimise ja ehitamise. AS Gaasivõrk tagab liitumispunktis uued tarbimisrežiimi tingimused.
 • Ehitustööde lõppedes esitab tarbija AS Gaasivõrk volitatud esindajale akrediteeritud inspekteerimisasutuse poolt väljastatud gaasipaigaldise kasutusele eelneva tehnilise auditi protokolli koopia, sõlmitakse lepingu muudatus ning vajadusel paigaldatakse või vahetatakse gaasiarvesti.

Kliendi poolt saadetud liitumistaotlus vaadatakse läbi ning antakse vastus hiljemalt kahe nädala jooksul.

ASi Gaasivõrk lisateenuste hinnakiri.

Omaniku vahetus
 • Kinnistu (näiteks korteri) uus omanik teavitab esimesel võimalusel omanikuvahetuse toimumisest ASi Gaasivõrk e-maili teel.
 • ASi Gaasivõrk volitatud esindaja valmistab 3 tööpäeva jooksul ette uue võrguteenuse osutamise lepingu projekti ja edastab selle uuele omanikule. Pooled sõlmivad mõistliku aja jooksul uue võrguteenuse osutamise lepingu kliendile sobival viisil kas paberkandjal või digitaalselt.

Võrgulepingute ümbervormistamise kohta kinnistu või korteri omaniku vahetumisel kirjuta vorgulepingud@gaas.ee (era- ja äriklient).

ASi Gaasivõrk lisateenuste hinnakiri.

Gaasi sulgemine ja taasavamine

Vastavalt Maagaasiseadusele on võrguettevõtjal õigus:

 • sulgeda gaas tarbijale ette teatamata, kui on ohustatud inimeste elu, tervis, vara või keskkond;
 • viivitamata sulgeda gaas gaasi ebaseadusliku kasutamise tuvastamise hetkest;
 • sulgeda gaas, teatades sellest vähemalt 7 päeva ette, kui:
  • tarbijapaigaldis halvendab teise tarbija gaasiga varustamist või võrgu tehnilisi parameetreid;
  • on takistatud võrguettevõtja ligipääs tarbija omandis või valduses oleval territooriumil asuvale mõõtesüsteemile selle kontrollimiseks või asendamiseks või tarbijapaigaldise käitamiseks vajalike tööde tegemiseks;
  • on rikutud Maagaasiseaduse alusel sõlmitud lepinguid või seaduses sätestatud tingimusi.

Gaasi sulgemine tarbija avalduse alusel

 • Gaasi sulgemiseks objektil esitab tarbija võrguettevõttele avalduse läbi veebivormi.
 • Enne gaasi sulgema asumist veendub võrguettevõte, et taotluse esitanud isikul on õigus otsustada objektil gaasi sulgemise üle.
 • Järgmise tööpäeva jooksul peale tarbija avalduse saamist väljastab AS Gaasivõrk volitatud esindaja avalduse esitanud tarbijale teenustasu arve, mille aluseks on ASi Gaasivõrk lisateenuste hinnakiri.
 • Peale tarbija poolt tasutud arve laekumist lepib AS Gaasivõrk volitatud esindaja tarbijaga kokku gaasi sulgemise aja järgneva 10 päeva jooksul.

Gaasi sulgemine võrgulepingu rikkumise korral

 • AS Gaasivõrk sulgeb gaasi tarbijale vaid juhul, kui tarbija rikub oma sõlmitud võrgulepingust tulenevaid kohustusi, mis on nimetatud AS Gaasivõrk võrgulepingu tüüptingimustes.
 • Gaasivarustuse katkestamisel järgib võrguettevõte Maagaasiseaduses gaasi sulgemisele sätestatud nõudeid.

Gaasi sulgemine gaasi müüja taotluse alusel

 • AS Gaasivõrk sulgeb gaasi tarbijale üksnes AS Gaasivõrk võrgulepingu tüüptingimustes nimetatud juhul, kui tarbija rikub oma sõlmitud gaasimüügilepingust tulenevaid kohustusi.

Ebaseadusliku kasutamise korral

 • Vastavalt Maagaasiseadusele on võrguettevõtjal õigus katkestada võrguühendus gaasi ebaseadusliku kasutamise tuvastamise hetkest viivitamata.

 • Gaasi taasavamiseks esitab tarbija võrguettevõttele avalduse läbi veebivormi.
 • Peale tarbija avalduse saamist väljastab võrguettevõte teenustasu arve, mille aluseks on ASi Gaasivõrk lisateenuste hinnakiri.
 • Gaasi taasavamise eelduseks on:
  – kehtiv müügileping ja võrguleping;
  – vajadusel akrediteeritud inspekteerimisasutuse poolt väljastatud gaasipaigaldise tehnilise auditi protokolli koopia.
  – gaasivarustuse katkestamise aluseks olevad asjaolud on kõrvaldatud;
  – klient on tasunud võrguettevõtja poolt võrgulepingu alusel esitatud nõuded.
 • Gaas taasavatakse ja võrguettevõtjale kuuluva gaasiarvesti paigaldamine (vajadusel) objektil toimub 5 tööpäeva jooksul peale teenustasu laekumist.

Teenused projekteerijale ja tarbija gaasipaigaldise ehitajale

Projekteerijale

 • Tarbija gaasipaigaldise projekti koostamise aluseks on ASi Gaasivõrk poolt väljastatud projekteerimise tehniline lähteülesanne.
 • Projekteerija kooskõlastab tarbijapaigaldise projekti ASi Gaasivõrk metroloogiaosakonna spetsialistiga.
 • Gaasijaotustorustikele ümberehitamisele tehnilised lähteülesanded väljastab ning koostatud projekti kooskõlastab vastava piirkonna regiooni juht või selleks määratud spetsialist.

Tarbija gaasipaigaldise ehitajale

 • Ehitaja saab ehitada vaid nõuetekohaselt koostatud ja kooskõlastatud projekti alusel.
 • Rajatava paigaldise ühendused või sisselõiked ASi Gaasivõrk torustikku võib teostada vaid võrguettevõtte volitatud esindaja nõusolekul ja juuresolekul.

ASi Gaasivõrk lisateenuste hinnakiri.

Kontaktid

Geoaluste läbivaatamine ja arvamuse avaldamine projektide kohta: geoprojekt@gaas.ee

NB! Palume meile esitatavates dokumentides selgelt märgistada ärisaladus, riigisaladus või asutusesiseseks kasutamiseks määratud teave. Teabe vastavalt märgistamata jätmisel eeldame, et esitatud info ei kuulu ühegi eelneva kategooria alla ning ei rakenda vastavaid kaitsemeetmeid. Juhime tähelepanu, et ka info märgistamisel ei pea me automaatselt lähtuma märgistusest ja meil on õigus selle tõesust kontrollida.

Planeeringute tehniliste lähteandmete väljastamine ja arvamuse avaldamine:  planeeringud@gaas.ee

ASi Gaasivõrk lisateenuste hinnakiri.

 

Eesti Gaasi klienditugi (E-R 8.30-17.00)

+372 63 62 555