Menüü

AS Gaasivõrk

Meie teenused


Gaasivõrguga liitumine

Liitumisprotsess

Gaasivõrguga liitumiseks loetakse esmakordse liitumislepingu sõlmimist antud liitumispunktis kinnistu piiril – seda nii olemasoleva kui ka rajatava gaasitorustiku puhul. Liituda soovija ja liitumislepingu sõlmijana käsitleb AS Gaasivõrk reeglina kinnistu omanikku või tema volitatud esindajat.

1. Hinnapakkumise küsimine

 • Gaasivõrguga liitumise võimalikkuse ja orienteeruva maksumuse väljaselgitamiseks on liitujal vaja esitada objekti kohta põhiandmed.
 • Andmete põhjal teeb võrguettevõtja esmase liitumispakkumise, mis võimaldab liitujal otsustada, kas protsessiga edasi liikuda või mitte.

Küsi hinnapakkumist

2. Liitumislepingu sõlmimine

 • Liitumispakkumise aktsepteerimisel liituja poolt sõlmitakse võrguettevõtjaga liitumisleping ja lepitakse kokku maksetingimused.
 • Kaugküttepiirkonnas asuva objekti korral tuleb liitujal esitada kaugkütteettevõtte nõusolek gaasivõrguga liitumiseks.

3. Liitumispunkti projekteerimine ja ehitus

 • Võrguettevõtja korraldab gaasitorustiku (s.h gaasipaigaldis(t)e) projekteerimise ja väljaehitamise kuni liitumispunktini kinnistu piiril.
 • Liituja kohustuseks jääb korraldada gaasitorustiku projekteerimine ja ehitus liitumispunktist kuni tarbijapaigaldiseni, samuti gaasiseadme(te) paigaldus. Ehitustööde pakkumise saamiseks võib pöörduda meie sõsarettevõtte EG Ehituse poole.

 • Kinnistu sisese torustiku projekteerimiseks vajalikud tehnilised tingimused väljastatakse võrguettevõtte poolt. Vajadusel osutatakse liitujale ka abi tööde teostaja leidmisel.

4. Võrgulepingu sõlmimine

 • Kui võrguettevõtte ja liituja poolt on gaasitorustiku ehitus lõppenud ning liituja on vajalikud dokumendid esitanud, sõlmitakse liituja ja võrguettevõtte vahel võrguleping.
 • Võrguleping sätestab gaasi tarnetingimused ja tarbimise mõõtmise korra.

5. Gaasi müügilepingu sõlmimine

 • Võrgulepingule lisaks sõlmib liituja gaasimüügilepingu enda eelistatud gaasimüüjaga.
 • Gaasi müügileping sätestab gaasi hinnapaketi ning arvete esitamise ja tasumise korra.

6. Gaasitarne alustamine

 • Pärast gaasi müügilepingu sõlmimist lepitakse kokku gaasi avamise ja võrguettevõtjale kuuluva gaasiarvesti paigaldamise kuupäev.

ASi Gaasivõrk lisateenuste hinnakiri

Gaasivõrguga liitumiseks täida avaldus SIIN

Gaasi tarbimisrežiimi muutmine

 • Tarbimiskoguste muutmiseks (vähendada või suurendada), esitab klient avalduse SIIN.
 • Kliendile tehakse tarbimisrežiimi muutmise hinnapakkumine.
 • Klient ja võrguettevõtja lepivad kokku liitumispunkti tarbimisrežiimi muutmise tingimused ning sõlmivad tarbimistingimuste muutmise lepingu.
 • Võrguettevõtja väljastab kliendile projekteerimiseks vajalikud tehnilised tingimused.
 • Klient korraldab vastavalt sõlmitud lepingule ja tehnilistele tingimustele oma gaasipaigaldise projekteerimise ja ehitamise.
 • Klient esitab võrguettevõtjale vastavalt tarbimisrežiimi muutmise lepingule vajalikud dokumendid ning seejärel gaas avatakse.

ASi Gaasivõrk lisateenuste hinnakiri

Võrguteenus ja maagaasiaktsiis

AS Gaasivõrk osutab maagaasi jaotusvõrgu teenust vastavalt Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud (otsus nr 7-10/2019-008, 8.11.2020) AS Gaasivõrk võrgulepingu tüüptingimustele.

Alates 1. märtsist 2021 kehtib ASi Gaasivõrk võrgupiirkonnas Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud võrguteenuse hind 0,06973 €/m3. Võrguteenuse hinnale lisandub käibemaks.

Maagaas maksustatakse aktsiisiga, kui maagaasi kasutatakse kütteainena, st maagaasist toodetakse soojust (soojuse tootmise eesmärk – hoonete kütmine, tehnoloogiliste protsesside vajadusteks vmt – ei ole siinjuures oluline).

Alates 1. jaanuarist 2020 on maagaasi aktsiisimääraks 0,07914 eurot/m3 maagaasi kohta. Vastavalt ATKEAS muudatusele kehtivad ajutiselt alates 01.05.2020 kuni 30.04.2022 uued maa- ja surugaasi aktsiisid. Ajutiseks aktsiisimääraks on 0,04000 eurot/m3.

Aktsiisivabastuse loaga intensiivse gaasitarbimisega ettevõtjale on alates 1. jaanuarist 2019 maagaasi aktsiisimääraks 0,01130 eurot/m3 maagaasi kohta ja see ei muutu 1.01.2020.

Võrgulepingu ümbervormistamine kinnistu omaniku vahetumisel

Võrgulepingu sõlmimine

   • Võrguteenuse leping tuleb sõlmida esimesel võimalusel peale kinnistu (näiteks korteri) ostu. Kõige kiirem ja mugavam viis võrguteenuse lepingu sõlmimiseks on esitada omanikuvahetuse ühisavaldus.
   • Võrgulepingu sõlmimine on tasuta.
   • ASi Gaasivõrk volitatud esindaja valmistab 3 tööpäeva jooksul ette uue võrguteenuse osutamise lepingu projekti ja edastab selle uuele omanikule. Pooled sõlmivad mõistliku aja jooksul uue võrguteenuse osutamise lepingu kliendile sobival viisil kas digitaalselt või vajadusel paberkandjal.

Võrgulepingu lõpetamine

   • Võrguteenuse lepingut on õigus lõpetada igal ajal, teatades sellest meile vähemalt 1 kuu ette. Lepingu lõpetamiseks esita võrgulepingu lõpetamise avaldus.
   • Võrguteenuse leping tuleb lõpetada siis, kui toimub eluaseme müük või vahetub tarbija.
   • Kui tarbimiskohta tuleb uus tarbija, lõpeb eelmise omanikuga võrguleping siis, kui võrguleping uue tarbijaga on sõlmitud.
   • Juhul, kui uus tarbija ei ole 1 kuu jooksul uut võrgulepingut sõlminud, lõpeb eelmise omaniku võrguteenuse leping vastavalt võrgulepingu lõpetamise avaldusele.
   • Kui tarbimiskoha uus omanik ei soovi gaasitarbimist jätkata, palume täita gaasi sulgemise vorm. Gaasi sulgemine on tasuta.

Lisaküsimuste korral võrgulepingute ümbervormistamise kohta kinnistu või korteri omaniku vahetumisel kirjuta vorgulepingud@gaas.ee või helista 660 0009  (era- ja äriklient).

ASi Gaasivõrk lisateenuste hinnakiri

Omanikuvahetuse ühisavaldus

Gaasi sulgemine ja taasavamine

Sulgemine

Vastavalt maagaasiseadusele on võrguettevõtjal õigus:

   • sulgeda gaas tarbijale ette teatamata, kui on ohustatud inimeste elu, tervis, vara või keskkond;
   • viivitamata sulgeda gaas gaasi ebaseadusliku kasutamise tuvastamise hetkest;
   • sulgeda gaas, teatades sellest vähemalt 7 päeva ette, kui:
    • tarbijapaigaldis halvendab teise tarbija gaasiga varustamist või võrgu tehnilisi parameetreid;
    • on takistatud võrguettevõtja ligipääs tarbija omandis või valduses oleval territooriumil asuvale mõõtesüsteemile selle kontrollimiseks või asendamiseks või tarbijapaigaldise käitamiseks vajalike tööde tegemiseks;
    • on rikutud maagaasiseaduse alusel sõlmitud lepinguid või seaduses sätestatud tingimusi.

Gaasi sulgemine tarbija avalduse alusel

   • Gaasi sulgemiseks objektil esitab tarbija võrguettevõttele avalduse läbi veebivormi.
   • Enne gaasi sulgema asumist veendub võrguettevõte, et taotluse esitanud isikul on õigus otsustada objektil gaasi sulgemise üle.
   • Avalduse laekumise järgselt lepib AS Gaasivõrk volitatud esindaja tarbijaga kokku gaasi sulgemise aja järgneva 10 päeva jooksul.

Gaasi sulgemine võrgulepingu rikkumise korral

   • AS Gaasivõrk sulgeb gaasi tarbijale vaid juhul, kui tarbija rikub oma sõlmitud võrgulepingust tulenevaid kohustusi, mis on nimetatud AS Gaasivõrk võrgulepingu tüüptingimustes.
   • Gaasivarustuse katkestamisel järgib võrguettevõte maagaasiseaduses gaasi sulgemisele sätestatud nõudeid.

Gaasi sulgemine gaasi müüja taotluse alusel

   • AS Gaasivõrk sulgeb gaasi tarbijale üksnes AS Gaasivõrk võrgulepingu tüüptingimustes nimetatud juhul, kui tarbija rikub oma sõlmitud gaasimüügilepingust tulenevaid kohustusi.

Ebaseadusliku kasutamise korral

   • Vastavalt maagaasiseadusele on võrguettevõtjal õigus katkestada võrguühendus gaasi ebaseadusliku kasutamise tuvastamise hetkest viivitamata.

Taasavamine

   • Gaasi taasavamiseks esitab tarbija võrguettevõttele avalduse läbi veebivormi.
   • Peale tarbija avalduse saamist väljastab võrguettevõte teenustasu arve, mille aluseks on

    ASi Gaasivõrk lisateenuste hinnakiri

    .
   • Gaasi taasavamise eelduseks on:
    – kehtiv müügileping ja võrguleping;
    – vajadusel akrediteeritud inspekteerimisasutuse poolt väljastatud gaasipaigaldise tehnilise auditi protokolli koopia.
    – gaasivarustuse katkestamise aluseks olevad asjaolud on kõrvaldatud;
    – klient on tasunud võrguettevõtja poolt võrgulepingu alusel esitatud nõuded.
   • Gaas taasavatakse ja võrguettevõtjale kuuluva gaasiarvesti paigaldamine (vajadusel) objektil toimub 5 tööpäeva jooksul peale teenustasu laekumist.
Teenused projekteerijale ja ehitajale

Projekteerijale

   • Tarbijapaigaldise projekteerimise, sh mõõtesüsteemi projekteerimise aluseks on AS Gaasivõrk poolt väljastatud tehnilised tingimused;
   • Üldplaneeringute arvamuse avaldamine ning detailplaneeringute tehniliste tingimuste väljastamine ning nõusoleku andmine: planeeringud@gaas.ee
   • Geoaluste koostamiseks andmete väljastamine ja nõusoleku andmine: geoprojekt@gaas.ee
   • AS Gaasivõrk gaasipaigaldiste kaitsevööndis olevate projektlahenduste koostamise aluseks on AS Gaasivõrk poolt väljastatud tehnilised tingimused: geoprojekt@gaas.ee

Ehitajale

   • Ehitustöid AS Gaasivõrk gaasipaigaldistel on lubatud teostada AS Gaasivõrk raamlepingupartneritel.
   • Ehitustööd AS Gaasivõrk gaasipaigaldiste kaitsevööndis on lubatud ainult AS Gaasivõrk omanikujärelevalve juuresolekul.
   • Tarbijapaigaldise ühenduse teostamiseks liitumispunktis ja torustiku läbipuhkeks tuleb kohale kutsuda AS Gaasivõrk volitatud esindaja.

ASi Gaasivõrk lisateenuste hinnakiri

 

ASi Gaasivõrk lisateenuste hinnakiri

 

Eesti Gaasi klienditugi
(E-R 8.30-17.00)

+372 63 62 555