Menüü

AS Gaasivõrk

 

 

 

Meie teenused


Gaasivõrguga liitumine

Liitumisprotsess

Gaasivõrguga liitumiseks loetakse esmakordse liitumislepingu sõlmimist antud liitumispunktis kinnistu piiril – seda nii olemasoleva kui ka rajatava gaasitorustiku puhul. Liituda soovija ja liitumislepingu sõlmijana käsitleb AS Gaasivõrk reeglina kinnistu omanikku või tema volitatud esindajat.

1. Hinnapakkumise küsimine

 • Gaasivõrguga liitumise võimalikkuse ja orienteeruva maksumuse väljaselgitamiseks on liitujal vaja esitada objekti kohta põhiandmed.
 • Andmete põhjal teeb võrguettevõtja esmase liitumispakkumise, mis võimaldab liitujal otsustada, kas protsessiga edasi liikuda või mitte.

Küsi hinnapakkumist

2. Liitumislepingu sõlmimine

 • Liitumispakkumise aktsepteerimisel liituja poolt sõlmitakse võrguettevõtjaga liitumisleping ja lepitakse kokku maksetingimused.
 • Kaugküttepiirkonnas asuva objekti korral tuleb liitujal esitada kaugkütteettevõtte nõusolek gaasivõrguga liitumiseks.

3. Liitumispunkti projekteerimine ja ehitus

 • Võrguettevõtja korraldab gaasitorustiku (s.h gaasipaigaldis(t)e) projekteerimise ja väljaehitamise kuni liitumispunktini kinnistu piiril.
 • Liituja kohustuseks jääb korraldada gaasitorustiku projekteerimine ja ehitus liitumispunktist kuni tarbijapaigaldiseni, samuti gaasiseadme(te) paigaldus. Ehitustööde pakkumise saamiseks võib pöörduda meie sõsarettevõtte EG Ehituse poole.

 • Kinnistu sisese torustiku projekteerimiseks vajalikud tehnilised tingimused väljastatakse võrguettevõtte poolt. Vajadusel osutatakse liitujale ka abi tööde teostaja leidmisel.

4. Võrgulepingu sõlmimine

 • Kui võrguettevõtte ja liituja poolt on gaasitorustiku ehitus lõppenud ning liituja on vajalikud dokumendid esitanud, sõlmitakse liituja ja võrguettevõtte vahel võrguleping.
 • Võrguleping sätestab gaasi tarnetingimused ja tarbimise mõõtmise korra.

5. Gaasi müügilepingu sõlmimine

 • Võrgulepingule lisaks sõlmib liituja gaasimüügilepingu enda eelistatud gaasimüüjaga.
 • Gaasi müügileping sätestab gaasi hinnapaketi ning arvete esitamise ja tasumise korra.

6. Gaasitarne alustamine

 • Pärast gaasi müügilepingu sõlmimist lepitakse kokku gaasi avamise ja võrguettevõtjale kuuluva gaasiarvesti paigaldamise kuupäev.

ASi Gaasivõrk lisateenuste hinnakiri

 

Gaasivõrguga liitumiseks täida avaldus SIIN

Gaasi tarbimisrežiimi muutmine

 • Tarbimiskoguste muutmiseks (vähendada või suurendada), esitab klient avalduse SIIN.
 • Kliendile tehakse tarbimisrežiimi muutmise hinnapakkumine.
 • Klient ja võrguettevõtja lepivad kokku liitumispunkti tarbimisrežiimi muutmise tingimused ning sõlmivad tarbimisrežiimi muutmise lepingu.
 • Võrguettevõtja väljastab kliendile projekteerimiseks vajalikud tehnilised tingimused.
 • Klient korraldab vastavalt sõlmitud lepingule ja tehnilistele tingimustele oma gaasipaigaldise projekteerimise ja ehitamise.
 • Klient esitab võrguettevõtjale vastavalt tarbimisrežiimi muutmise lepingule vajalikud dokumendid ning seejärel gaas avatakse.

ASi Gaasivõrk lisateenuste hinnakiri

 

Võrguteenus ja sellega seotud maksud ning tasud (aktsiis, gaasivaru varumakse)

Võrguteenus

Alates 4. detsembrist 2023 on AS-i Gaasivõrk võrguteenuse hind 12,139 €/MWh (0,012139 €/kWh). Hind on Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud 26.09.2023 otsusega nr 7-3/2023-130. Võrguteenuse hinnale lisandub käibemaks. Hind koos käibemaksuga on 0,014810 €/kWh.
AS Gaasivõrk võrguteenuse hind sisaldab AS Elering gaasi ülekandeteenuse hinda, mis on  7,56 €/MWh.

Tarbitud gaasikoguse energiaühikutesse teisendamisel lähtub võrguettevõtja gaasituru toimimise võrgueeskirjast. Gaasikogus energiaühikutena kilovatt-tundides on gaasi kuupmeetrikoguse ja gaasi ülemise kütteväärtuse korrutis.

Täpsem info energiaühikutesse teisendamise kohta koos näidetega on leitav siit.

Infot kütteväärtuste kohta leiad siit.

Võrguettevõtjate Konkurentsiametiga kooskõlastatud hinnad on leitavad siit.

 

Alates 01.06.2023 kehtivad uued AS Gaasivõrk võrgulepingu tüüpingimused (otsus nr 7-10/2023-003, 19.04.2023).

Võrgulepingu tüüptingimusi muudeti seoses asjaoluga, et alates 01.06.2023 kehtiv Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud võrguteenuse hind on energiaühikutes. Seetõttu on  võrgulepingu uutesse tüüptingimusesse viidud täpsustused, mis koos energiaühikutesse teisendamise näidetega on tarbijale abiks mõistmaks, kuidas tema gaasimõõtja kuu lõpu näidust saadakse tasumisele kuuluv summa arvel.

Samuti on uutesse tüüptingimustesse lisatud strateegilise gaasivaru varumaksega seotud info.

AS Gaasivõrk võrgulepingu tüüptingimuste 1. juunist kehtivate muudatuste kokkuvõte on leitav siit.

 

Maagaasiaktsiis

Maagaas maksustatakse aktsiisiga, kui maagaasi kasutatakse kütteainena, st maagaasist toodetakse soojust (soojuse tootmise eesmärk – hoonete kütmine, tehnoloogiliste protsesside vajadusteks vmt – ei ole siinjuures oluline).

Alates 01.05.2020 kehtiv aktsiisimäär maagaasile, mida kasutatakse kütteainena või mootorikütusena on 0,04000 eurot/m3.

Aktsiisivabastuse loaga intensiivse gaasitarbimisega ettevõtjale on alates 1. jaanuarist 2019 maagaasi aktsiisimääraks 0,01130 eurot/m3 maagaasi kohta.

Alates 01.05.2024 muutuvad maagaasi ja mootorimaagaasi aktsiisimäärad. Maagaasi uus aktsiisimäär on 0,04781 eurot/m3 (kuni 30.04.2024 on 0,04000 eurot/m3)  ja mootorimaagaasi uus aktsiisimäär on 0,04183 eurot/m3 (kuni 30.04.2024 on 0,04000 eurot/m3). Aktsiisivabastuse loaga intensiivse gaasitarbimisega ettevõtjale jääb aktsiisimäär samaks.

Rohkem infot maagaasiaktsiisi kohta leiab Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.

 

Gaasivaru varumakse

01.05.2023 jõustunud maagaasiseaduse § 267 ja § 268 muudatused näevad ette, et alates 01.05.2023 kaetakse AS Eesti Varude Keskuse strateegilise gaasivaru haldamise kulud gaasivaru varumaksest.

Võrguettevõtja lisab varumakse määra tarbijale esitatavale võrguteenuse arvele koos gaasi aktsiisimäära ja võrguteenuse tasuga ning lisab neile kõigile ka käibemaksu.

Varumakse määr väljendatuna eurodes megavatt-tunni müüdud gaasi kohta kehtestatakse üks kuu enne selle kehtima hakkamist majandus- ja taristuministri määrusega. Alates 01.01.2024 on strateegilise gaasivaru makse määraks käibemaksuta 0,45 eurot/MWh.

 

 

Võrguteenuse eest võrgutasu ja muude võrgulepingus ettenähtud tasude ning aktsiisi eest esitab arve kliendile AS Gaasivõrk poolt nimetatud isikuna AS Eesti Gaas.

Gaasimüüjatest on kokkuleppe ühisarve esitamiseks sõlminud AS Eesti Gaas.

Võrgulepingu ümbervormistamine kinnistu omaniku vahetumisel

Võrgulepingu sõlmimine

   • Võrguteenuse leping tuleb sõlmida esimesel võimalusel peale kinnistu (näiteks korteri) ostu. Kõige kiirem ja mugavam viis võrguteenuse lepingu sõlmimiseks on esitada omanikuvahetuse ühisavaldus.
   • Võrgulepingu sõlmimine on tasuta.
   • ASi Gaasivõrk volitatud esindaja valmistab 3 tööpäeva jooksul ette uue võrguteenuse osutamise lepingu projekti ja edastab selle uuele omanikule. Pooled sõlmivad mõistliku aja jooksul uue võrguteenuse osutamise lepingu kliendile sobival viisil kas digitaalselt või vajadusel paberkandjal.

Võrgulepingu lõpetamine

   • Võrguteenuse lepingut on õigus lõpetada igal ajal, teatades sellest meile vähemalt 1 kuu ette. Lepingu lõpetamiseks esita võrgulepingu lõpetamise avaldus.
   • Võrguteenuse leping tuleb lõpetada siis, kui toimub eluaseme müük või vahetub tarbija.
   • Kui tarbimiskohta tuleb uus tarbija, lõpeb eelmise omanikuga võrguleping siis, kui võrguleping uue tarbijaga on sõlmitud.
   • Juhul, kui uus tarbija ei ole 1 kuu jooksul uut võrgulepingut sõlminud, lõpeb eelmise omaniku võrguteenuse leping vastavalt võrgulepingu lõpetamise avaldusele.
   • Kui tarbimiskoha uus omanik ei soovi gaasitarbimist jätkata, palume täita gaasi sulgemise vorm. Gaasi sulgemine on tasuta.

Lisaküsimuste korral võrgulepingute ümbervormistamise kohta kinnistu või korteri omaniku vahetumisel kirjuta vorgulepingud@gaas.ee või helista 660 0009  (era- ja äriklient).

ASi Gaasivõrk lisateenuste hinnakiri

 

Omanikuvahetuse ühisavaldus

Gaasi sulgemine ja taasavamine

Sulgemine

Vastavalt maagaasiseadusele on võrguettevõtjal õigus:

   • sulgeda gaas tarbijale ette teatamata, kui on ohustatud inimeste elu, tervis, vara või keskkond;
   • viivitamata sulgeda gaas gaasi ebaseadusliku kasutamise tuvastamise hetkest;
   • sulgeda gaas, teatades sellest vähemalt 7 päeva ette, kui:
    • tarbijapaigaldis halvendab teise tarbija gaasiga varustamist või võrgu tehnilisi parameetreid;
    • on takistatud võrguettevõtja ligipääs tarbija omandis või valduses oleval territooriumil asuvale mõõtesüsteemile selle kontrollimiseks või asendamiseks või tarbijapaigaldise käitamiseks vajalike tööde tegemiseks;
    • on rikutud maagaasiseaduse alusel sõlmitud lepinguid või seaduses sätestatud tingimusi.

Gaasi sulgemine tarbija avalduse alusel

   • Gaasi sulgemiseks objektil esitab tarbija võrguettevõttele avalduse läbi veebivormi.
   • Enne gaasi sulgema asumist veendub võrguettevõte, et taotluse esitanud isikul on õigus otsustada objektil gaasi sulgemise üle.
   • Avalduse laekumise järgselt lepib AS Gaasivõrk volitatud esindaja tarbijaga kokku gaasi sulgemise aja järgneva 10 päeva jooksul.

Gaasi sulgemine võrgulepingu rikkumise korral

   • AS Gaasivõrk sulgeb gaasi tarbijale vaid juhul, kui tarbija rikub oma sõlmitud võrgulepingust tulenevaid kohustusi, mis on nimetatud AS Gaasivõrk võrgulepingu tüüptingimustes.
   • Gaasivarustuse katkestamisel järgib võrguettevõte maagaasiseaduses gaasi sulgemisele sätestatud nõudeid.

Gaasi sulgemine gaasi müüja taotluse alusel

   • AS Gaasivõrk sulgeb gaasi tarbijale üksnes AS Gaasivõrk võrgulepingu tüüptingimustes nimetatud juhul, kui tarbija rikub oma sõlmitud gaasimüügilepingust tulenevaid kohustusi.

Ebaseadusliku kasutamise korral

   • Vastavalt maagaasiseadusele on võrguettevõtjal õigus katkestada võrguühendus gaasi ebaseadusliku kasutamise tuvastamise hetkest viivitamata.

Taasavamine

   • Gaasi taasavamiseks esitab tarbija võrguettevõttele avalduse läbi veebivormi.
   • Peale tarbija avalduse saamist väljastab võrguettevõte teenustasu arve, mille aluseks on

    ASi Gaasivõrk lisateenuste hinnakiri

     

    .
   • Gaasi taasavamise eelduseks on:
    – kehtiv müügileping ja võrguleping;
    – vajadusel akrediteeritud inspekteerimisasutuse poolt väljastatud gaasipaigaldise tehnilise auditi protokolli koopia.
    – gaasivarustuse katkestamise aluseks olevad asjaolud on kõrvaldatud;
    – klient on tasunud võrguettevõtja poolt võrgulepingu alusel esitatud nõuded.
   • Gaas taasavatakse ja võrguettevõtjale kuuluva gaasiarvesti paigaldamine (vajadusel) objektil toimub 5 tööpäeva jooksul peale teenustasu laekumist.
Teenused projekteerijale ja ehitajale

Projekteerijale

   • Tarbijapaigaldise projekteerimise, sh mõõtesüsteemi projekteerimise aluseks on AS Gaasivõrk poolt väljastatud tehnilised tingimused. Tehniliste tingimuste väljastamiseks uue liitumise korral esitada  liitumisavaldus ning olemasoleva liitumispunkti muutmise korral esitada tarbimisrežiimi muutmise avaldus.
   • Tarbijapaigaldise projekti mõõtesüsteemi osale seisukoha andmine või ümberehituste projekteerimine tarbijapaigaldisel: mt@gaas.ee
   • Üldplaneeringute arvamuse avaldamine ning detailplaneeringute tehniliste tingimuste väljastamine ning seisukoha andmine: geoprojekt@gaas.ee
   • Geoaluste koostamiseks andmete väljastamine ja vastuste andmine: geoprojekt@gaas.ee
   • AS-i Gaasivõrk gaasipaigaldiste kaitsevööndis olevate projektlahenduste koostamise aluseks on AS-i Gaasivõrk poolt väljastatud tehnilised tingimused: geoprojekt@gaas.ee
   • AS-i Gaasivõrk gaasipaigaldiste kaitsevööndis olevad projektlahendused tuleb seisukoha saamiseks esitada AS Gaasivõrk e-posti aadressile geoprojekt@gaas.ee

Ehitajale

   • AS-i Gaasivõrk gaasipaigaldiste kaitsevööndis võib teostada töid ainult AS-i Gaasivõrk poolt kooskõlastatud põhi- või tööprojekti olemasolul.
   • AS-le Gaasivõrk kuuluvate gaasipaigaldistega seotud ehitustöid võib teostada tööprojekti alusel üksnes ettevõte, kes on AS-i Gaasivõrk raamlepingupartner.
   • Ehitustööd AS-i Gaasivõrk gaasipaigaldiste kaitsevööndis on lubatud ainult AS-i Gaasivõrk omanikujärelevalve juuresolekul.
   • Tarbijapaigaldise ühenduse teostamiseks liitumispunktis ja torustiku läbipuhkeks tuleb kohale kutsuda AS-i Gaasivõrk volitatud esindaja.
   • AS Gaasivõrk gaasipaigaldiste kaitsevööndis teostada teostusmõõdistused vastavalt Majandus- ja taristuministri määrusele nr 34 ja AS Gaasivõrk erinõuetele.
    Nõuetele vastavuse Gaasivõrk Kontroller.

ASi Gaasivõrk lisateenuste hinnakiri

 

 

ASi Gaasivõrk lisateenuste hinnakiri

 

 

Gaasivõrgu klienditugi
(E-R 8:30-17:00)

+372 660 0009