Menüü

AS Gaasivõrk

Meie teenused

Gaasivõrguga liitumine

Gaasivõrguga liitumiseks loetakse esmakordse liitumislepingu sõlmimist antud liitumispunktis – seda nii olemasoleva kui ka rajatava gaasitorustiku puhul. Liituda soovija ja liitumislepingu sõlmijana käsitleb AS Gaasivõrk reeglina kinnistu omanikku või tema volitatud esindajat.

 • Liituda soovija esitab liitumise avalduse läbi veebivormi või vormikohasel blanketil avalduse gaasivõrguga liitumiseks e-mailiga liitumised@gaas.ee, posti teel või isiklikult AS Gaasivõrk aadressil Gaasi tn 5, Tallinn 11415.
 • Liituda soovija ja ASi Gaasivõrk esindaja lepivad kokku gaasivõrguga liitumise tingimused ning sõlmivad gaasivõrguga liitumise lepingu.
 • ASi Gaasivõrk esindaja korraldab vastavalt sõlmitud liitumislepingule gaasitorustiku projekteerimise ja ehitamise kuni liitumislepingus määratud liitumispunktini kinnistu piiril. AS Gaasivõrk tagab liitumispunktis lepingujärgse gaasi rõhu ja koguse.
 • Liituja korraldab temale kuuluva kinnistusisese gaasitorustiku projekteerimise ja ehituse vastavalt sõlmitud liitumislepingule ja  ehitusseadustiku nõuetele alates liitumispunktist ning paigaldab gaasitarvitid.
 • Ehitustööde lõppedes esitab liituja ASle Gaasivõrk:
  a) akrediteeritud inspekteerimisasutuse poolt väljastatud gaasipaigaldise kasutusele eelneva tehnilise auditi protokolli koopia,
  b) digitaalse teostusjoonise.
 • Ehitustööde lõppedes ja peale nimetatud dokumentide esitamist sõlmib liituja ASi Gaasivõrk esindajaga võrguteenuse osutamise lepingu.
 • Peale võrgulepingu sõlmimist sõlmib liituja maagaasi ostu-müügilepingu gaasi müüjaga.
 • Peale gaasi ostu-müügilepingu sõlmimist tellib liituja ASi Gaasivõrk esindajalt gaasi avamise ja võrguettevõtjale kuuluva gaasiarvesti paigaldamise objektil.
 • Gaasi avamine uuele tarbijale on teenustasuta. Kui objektil selgub, et tarbijaga/liitujaga kokku lepitud ajal avamine ei ole võimalik mistahes tarbijast/liitujast sõltuval põhjusel, on iga järgmine gaasi avamine tasuline vastavalt lisateenuste hinnakirjale.

Gaasivõrguga liituda soovija saab ehitustööde pakkumise saamiseks pöörduda EG Ehituse poole.

Rohkem infot: liitumised@gaas.ee

Tarbimistingimuste muutmine

Kõik ASi Gaasivõrk hallatava torustiku, tarbijate liitumispunktide ja tarbimisega seotud toimingud peavad olema kooskõlastatud ASga Gaasivõrk.

Liitumispunkti tarbimisrežiimi muutmise eelduseks on varem sõlmitud liitumis- ja võrguteenuse osutamise leping. Tarbimisrežiimi muutmiseks loetakse liitumispunktis vähemalt ühe varasemalt sõlmitud lepingus kokku lepitud parameetri muutmist (gaasi rõhk, maksimaalne tunnikogus).

 • Kehtivat tarbimisrežiimi muuta sooviv tarbija esitab avalduse läbi veebivormi või vormikohasel blanketil avalduse tarbimistingimuste muutmiseks e-maili teel liitumised@gaas.ee, posti teel või isiklikult ASi Gaasivõrk aadressil Gaasi tn 5, Tallinn 11415.
 • Tarbija ja ASi Gaasivõrk projektijuht lepivad kokku liitumispunkti tarbimisrežiimi muutmise tingimused ning sõlmivad tarbimistingimuste muutmise lepingu.
 • Peale lepingu sõlmimist väljastab ASi Gaasivõrk projektijuht vajadusel projekteerimise tehnilised tingimused.
 • Tarbija korraldab vastavalt sõlmitud lepingule ja väljastatud tehnilistele tingimustele oma gaasipaigaldise projekteerimise ja ehitamise. AS Gaasivõrk tagab liitumispunktis uued tarbimisrežiimi tingimused.
 • Ehitustööde lõppedes esitab tarbija ASle Gaasivõrk akrediteeritud inspekteerimisasutuse poolt väljastatud gaasipaigaldise kasutusele eelneva tehnilise auditi protokolli koopia, sõlmitakse lepingu muudatus ning paigaldatakse gaasiarvesti.

ASi Gaasivõrk lisateenuste hinnakiri.

Omaniku vahetus
 • Kinnistu (näiteks korteri) uus omanik teavitab esimesel võimalusel omanikuvahetuse toimumisest ASi Gaasivõrk e-maili või telefoni teel.
 • ASi Gaasivõrk esindaja valmistab 3 tööpäeva jooksul ette uue võrguteenuse osutamise lepingu projekti ja edastab selle uuele omanikule. Pooled sõlmivad mõistliku aja jooksul uue võrguteenuse osutamise lepingu kliendile sobival viisil kas paberkandjal või digitaalselt.

Võrgulepingute ümbervormistamise kohta kinnistu või korteri omaniku vahetumisel kirjuta vorgulepingud@gaas.ee (era- ja äriklient).

 

ASi Gaasivõrk lisateenuste hinnakiri.

Gaasi sulgemine ja taasavamine

Vastavalt Maagaasiseadusele on võrguettevõtjal õigus:

 • sulgeda gaas tarbijale ette teatamata, kui on ohustatud inimeste elu, tervis, vara või keskkond;
 • viivitamata sulgeda gaas gaasi ebaseadusliku kasutamise tuvastamise hetkest;
 • sulgeda gaas, teatades sellest vähemalt 7 päeva ette, kui:
  • tarbijapaigaldis halvendab teise tarbija gaasiga varustamist või võrgu tehnilisi parameetreid;
  • on takistatud võrguettevõtja ligipääs tarbija omandis või valduses oleval territooriumil asuvale mõõtesüsteemile selle kontrollimiseks või asendamiseks või tarbijapaigaldise käitamiseks vajalike tööde tegemiseks;
  • on rikutud Maagaasiseaduse alusel sõlmitud lepinguid või seaduses sätestatud tingimusi.

Gaasi sulgemine tarbija avalduse alusel

 • Gaasi sulgemiseks objektil esitab tarbija võrguettevõttele avalduse läbi veebivormi.
 • Enne gaasi sulgema asumist veendub võrguettevõte, et taotluse esitanud isikul on õigus otsustada objektil gaasi sulgemise üle.
 • Järgmise tööpäeva jooksul peale tarbija avalduse saamist väljastab AS Gaasivõrk avalduse esitanud tarbijale teenustasu arve, mille aluseks on ASi Gaasivõrk lisateenuste hinnakiri.
 • Peale tarbija poolt tasutud arve laekumist lepib AS Gaasivõrk tarbijaga kokku gaasi sulgemise aja järgneva 10 päeva jooksul.

Gaasi sulgemine võrgulepingu rikkumise korral

 • AS Gaasivõrk sulgeb gaasi tarbijale vaid juhul, kui tarbija rikub oma sõlmitud võrgulepingust tulenevaid kohustusi.
 • Gaasivarustuse katkestamisel järgib võrguettevõte Maagaasiseaduses gaasi sulgemisele sätestatud nõudeid.

Gaasi sulgemine gaasi müüja taotluse alusel

 • AS Gaasivõrk sulgeb gaasi tarbijale üksnes juhul, kui tarbija rikub oma sõlmitud gaasimüügilepingust tulenevaid kohustusi.

Ebaseadusliku kasutamise korral

 • Vastavalt Maagaasiseadusele on võrguettevõtjal õigus katkestada võrguühendus gaasi ebaseadusliku kasutamise tuvastamise hetkest viivitamata.

 • Gaasi taasavamiseks esitab tarbija võrguettevõttele avalduse läbi veebivormi.
 • Hiljemalt järgmise tööpäeva jooksul peale tarbija avalduse saamist väljastab võrguettevõte teenustasu arve, mille aluseks on ASi Gaasivõrk lisateenuste hinnakiri.
 • Gaasi taasavamiseks eelduseks on:
  – kehtiv müügileping ja võrguleping;
  – vajadusel akrediteeritud inspekteerimisasutuse poolt väljastatud gaasipaigaldise tehnilise auditi protokolli koopia.
 • Gaas taasavatakse ja võrguettevõtjale kuuluva gaasiarvesti paigaldamine (vajadusel) objektil toimub 5 tööpäeva jooksul peale teenustasu laekumist.

Teenused projekteerijale ja tarbija gaasipaigaldise ehitajale

Projekteerijale

 • Tarbija gaasipaigaldise projekti koostamise aluseks on ASi Gaasivõrk poolt väljastatud projekteerimise tehniline lähteülesanne.
 • Projekteerija kooskõlastab tarbijapaigaldise projekti ASi Gaasivõrk metroloogiaosakonna spetsialistiga.
 • Gaasijaotustorustikele ümberehitamisele tehnilised lähteülesanded väljastab ning koostatud projekti kooskõlastab vastava piirkonna regiooni juht või selleks määratud spetsialist.

Tarbija gaasipaigaldise ehitajale

 • Ehitaja saab ehitada vaid nõuetekohaselt koostatud ja kooskõlastatud projekti alusel.
 • Rajatava paigaldise ühendused või sisselõiked ASi Gaasivõrk torustikku võib teostada vaid võrguettevõtte esindaja nõusolekul ja juuresolekul.

ASi Gaasivõrk lisateenuste hinnakiri.

Kontaktid (Geoaluste ja projektide kooskõlastamine)

ASi Gaasivõrk lisateenuste hinnakiri.

Tallinn (Kontor: Gaasi 5, Tallinn 11415)
Tatjana Kopareva
(keskpiirkond)
+372 5625 5998geoprojekt@gaas.ee
Jevgenia Ivlijeva
(läänepiirkond)
+372 5341 1657geoprojekt@gaas.ee
Irina Aronson
+372 5346 3341geoprojekt@gaas.ee
Pärnumaa (Kontor: Gaasi 5, Tallinn 11415)
Jevgenia Ivlijeva+372 5341 1657geoprojekt@gaas.ee
Viljandimaa (Kontor: Tähe 135, Tartu, 51013)
Peeter Jansons+372 504 6851Peeter.Jansons@gaas.ee
Virumaa (Haljala, Kunda, Kohtla-Järve, Kiviõli, Jõhvi) (Kontor: Pargi 51A, Jõhvi 41537)
Nadežda Lutšek+372 512 2614Nadezda.Lutsek@gaas.ee
E-R 8:30-12:00 ja
13:00-15:30
Narva (Kontor: Tehase 3, Narva 20203)
Irina Filippova+372 504 3432Irina.Filippova@gaas.ee
E, T, K: 8:30-11:30 ja 14:00-15:30
Rakvere (Kontor: Võidu 110, Rakvere 44312)
Raivo Viiar+372 506 0812Raivo.Viiar@gaas.ee
E, K, R: 8:30-11:30
Tartu (Kontor: Tähe 135, Tartu 51013)
Igor Orlov+372 502 4893Igor.Orlov@gaas.ee
T, K: 10:00-12:00
Jõgeva (Kontor: B.Alveri 2a, Jõgeva 48305)
Raivo Viiar+372 506 0812Raivo.Viiar@gaas.ee
Põlva (Kontor: Võru 29, Põlva 63308)
Kait Laine+372 521 7377Kait.Laine@gaas.ee
Tallinna ja Harjumaa jaotusvõrgu detailplaneeringute tehniliste tingimuste väljastamine ja kooskõlastamine (Kontor: Gaasi 5, Tallinn 11415)
Tatjana Kopareva+372 5625 5998Tatjana.Kopareva@gaas.ee

Klienditugi (E-R 8.30-17.00)

+372 63 62 555