Menüü

AS-i Gaasivõrk tingimused ja dokumendid

 Avaldused, vormid:

Kehtivad dokumendid:

Muu avalik teave

Liitumistasu arvutamise metoodika

Vastavalt maagaasiseadusele on ASil Gaasivõrk õigus võtta võrguga liitujalt põhjendatud liitumistasu.

Liitumistasu arvutamisel lähtutakse sellest, et oleks tagatud konkreetseks liitumiseks vajalike põhjendatud kulutuste katmine, muuhulgas:

  • investeeringud, sealhulgas mõõtesüsteemi väljaehitamine;
  • keskkonnanõuete täitmine;
  • kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine.

Liitumistasu suurus arvutatakse lähtudes liitumistasu arvestamise metoodikast, mille AS Gaasivõrk on vastavalt maagaasiseadusele kooskõlastanud Konkurentsiametiga.

Maagaasi keskmine kütteväärtus ja kvaliteeditunnistus

AS-le Gaasivõrk kuuluva võrgu kaudu edastatud gaasi kaalutud keskmine koostis ning alumine ja ülemine kütteväärtus on samad, mis Eesti gaasisüsteemi sisenenud gaasil.

Eesti gaasisüsteemi sisenenud gaasi kaalutud keskmine ülemine kütteväärtus.

Eesti gaasisüsteemi haldur AS Elering määrab riigipiiril Eesti ülekandevõrku siseneva maagaasi koostise ja selle alusel koostab arvestuskuus tarnitava maagaasi keskmise koostise kvaliteeditunnistuse.

AS Gaasivõrk teeb iga kuu gaasi kvaliteeditunnistuse läbi oma kodulehe kättesaadavaks järgmise kuu esimesel tööpäeval pärast arvestuskuu lõppu.

Alates 01.06.2023 lisatakse peale iga arvestusperioodi lõppu siia ka kaugloetava arvestiga mittevarustatud mõõtepunktide igakuine gaasi koguste osakaal bilansiperioode kaupa.

Gaasivõrgu ja -rajatise talumise tasu

Talumistasu saab maaomanik taotleda ASi Gaasivõrk omandis olevate A, B- ja C-kategooria gaasipaigaldiste ja –rajatiste eest. Tehnovõrgu talumistasu saamiseks esitab kinnisasja omanik taotluse tehnovõrgu omanikule.

Taotlus tuleb esitada koos kinnistusraamatu väljavõttega iga kinnisasja kohta eraldi tehnovõrgu- või rajatise omanikule kas paberkandjal allkirjastatuna, saates dokument aadressile Gaasivõrk AS, Gaasi 5, 13816 Tallinn või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile gaasivork@gaas.ee.

Talumistasu suurus aastas on 7,5% maa maksustamishinnast korrutatuna kitsenduse ruumilise ja sisulise ulatuse koefitsientidega. Talumistasu suuruse kohta leiab infot Maa-ameti kalkulaatorist

Jooksva aasta eest on talumistasu saamise õigus isikul, kes oli vastava kinnisasja omanik sama aasta 1. jaanuari seisuga. Talumistasu taotlus tuleb esitada hiljemalt jooksva aasta 1. maiks. Talumistasu jooksva aasta eest makstakse välja hiljemalt sama aasta 30. septembril.

Talumistasu ei maksta:

  • tehnovõrgu rajatise selle osa talumise eest, mis on vajalik ainult samal kinnisasjal teenuse tarbimiseks;
  • katastriüksuse sihtotstarbest tulenevalt kitsendusi põhjustava objekti eest;
  • kui kinnisasja omanik on riik;
  • kui talumistasu suurus ühe kinnisasja kohta on alla ühe euro.
  • Talumistasude maksmist reguleerib asjaõigusseaduse rakendamise seadus.
Gaasivõrgu kaitse meelespea

AS Gaasivõrk kaitseb tema valduses olevate gaasitorustike terviklikkust ja jälgib torustikega seotud toiminguid, et kindlustada gaasivarustuse, kui elutähtsa teenuse toimepidevus ning ohutus.

Käesolev meelespea on mõeldud gaasitorustiku kaitsevööndis tegutsevate isikute teavitamiseks gaasivõrgu kaitse nõuetest.

Gaasivõrgu klienditugi
(E-R 8:30-17:00)

+372 660 0009