Menüü

AS-i Gaasivõrk tingimused ja dokumendid

Kehtivad dokumendid, avaldused, vormid:

Võrguteenuse hind ja maagaasiaktsiis

Alates 1. märtsist 2021 kehtib ASi Gaasivõrk võrgupiirkonnas Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud võrguteenuse hind 0,06973 €/m3. Võrguteenuse hinnale lisandub käibemaks.

Vastavalt Maagaasiseadusele peab võrguteenuse hind olema põhjendatud, lähtudes võrgu toimimiseks ja arendamiseks, töö- ja varustuskindluseks, võrgu kaudu jaotatava gaasi mõõtmise ja mõõtmisandmete edastamiseks ja arvestamiseks vajalikest kulutustest ning põhjendatud tulukusest nii, et oleks tagatud tarbija häireteta varustamine gaasiga.

Alates 1. jaanuarist 2020 on maagaasi aktsiisimääraks 0,07914 eurot/m3 maagaasi kohta. Vastavalt ATKEAS muudatusele kehtivad ajutiselt alates 01.05.2020 kuni 30.04.2022 uued maa- ja surugaasi aktsiisid. Ajutiseks aktsiisimääraks on 0,04000 eurot/m3.

Aktsiisivabastuse loaga intensiivse gaasitarbimisega ettevõtjale on alates 1. jaanuarist 2019 maagaasi aktsiisimääraks 0,01130 eurot/m3 maagaasi kohta ja see ei muutu 1.01.2020.

Maagaas maksustatakse aktsiisiga, kui maagaasi kasutatakse kütteainena, st maagaasist toodetakse soojust (soojuse tootmise eesmärk – hoonete kütmine, tehnoloogiliste protsesside vajadusteks vmt – ei ole siinjuures oluline)

Võrguteenuse osutamise tüüptingimused

AS Gaasivõrk osutab maagaasi jaotusvõrgu teenust vastavalt Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud (otsus nr 7-10/2019-008) võrguteenuse osutamise tüüptingimustele

ASi Gaasivõrk kaasajastatud ja täpsustatud võrgulepingu tüüptingimused kehtivad alates 01.01.2020.

Peamised muudatused on seotud andmete edastamisega gaasituru digitaalsele andmevahetusplatvormile, gaasimüüjate kaudu võrguteenuse arve esitamise võimaldamisega, kortermajades lepingu sõlmimisega ja suuremate tarbijate mõõtepunktide kauglugemisele üleminekuga. Tüüptingimused on viidud vastavusse kehtiva praktika ja seadusandlusega. Täpsustatud on üldisemaid võrguteenuse ja lepinguga seotud mõisteid, tingimusi ning kohustuste rikkumisega kaasnevaid tagajärgi. Siit leiad kokkuvõtte olulisematest muudatustest.

Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud võrguteenuse muudetud tüüptingimused leiad täismahus siit.

Liitumistasu arvutamise metoodika

Vastavalt Maagaasiseadusele on ASil Gaasivõrk õigus võtta võrguga liitujalt põhjendatud liitumistasu.

Liitumistasu arvutamisel lähtutakse sellest, et oleks tagatud konkreetseks liitumiseks vajalike põhjendatud kulutuste katmine, muuhulgas:

  • investeeringud, sealhulgas mõõtesüsteemi väljaehitamine;
  • keskkonnanõuete täitmine;
  • kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine.

Liitumistasu suurus arvutatakse lähtudes liitumistasu arvestamise metoodikast, mille AS Gaasivõrk on vastavalt Maagaasiseadusele kooskõlastanud Konkurentsiametiga.

Maagaasi keskmine kütteväärtus

AS-le Gaasivõrk kuuluva võrgu kaudu edastatud gaasi kaalutud keskmine koostis ning alumine ja ülemine kütteväärtus on samad, mis Eesti gaasisüsteemi sisenenud gaasil.

Eesti gaasisüsteemi sisenenud gaasi kaalutud keskmine ülemine kütteväärtus.

Eesti gaasisüsteemi sisenenud gaasi kuised keskmised kvaliteedi näitajad leiad siit.

Maagaasi kvaliteeditunnistus

Eesti gaasisüsteemi haldur AS Elering määrab riigipiiril Eesti ülekandevõrku siseneva maagaasi koostise ja selle alusel koostab arvestuskuus tarnitava maagaasi keskmise koostise kvaliteeditunnistuse.

AS Gaasivõrk teeb iga kuu gaasi kvaliteeditunnistuse läbi oma kodulehe kättesaadavaks järgmise kuu esimesel tööpäeval pärast arvestuskuu lõppu.

Gaasivõrgu ja -rajatise talumise tasu

Talumistasu saab maaomanik taotleda ASi Gaasivõrk omandis olevate A, B- ja C-kategooria gaasipaigaldiste ja –rajatiste eest. Tehnovõrgu talumistasu saamiseks esitab kinnisasja omanik taotluse tehnovõrgu omanikule.

Taotlus tuleb esitada koos kinnistusraamatu väljavõttega iga kinnisasja kohta eraldi tehnovõrgu- või rajatise omanikule kas paberkandjal allkirjastatuna, saates dokument aadressile Gaasivõrk AS, Gaasi 5, 13816 Tallinn või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile gaasivork@gaas.ee.

Talumistasu suurus aastas on 7,5% maa maksustamishinnast korrutatuna kitsenduse ruumilise ja sisulise ulatuse koefitsientidega. Talumistasu suuruse kohta leiab infot Maa-ameti kalkulaatorist

Jooksva aasta eest on talumistasu saamise õigus isikul, kes oli vastava kinnisasja omanik sama aasta 1. jaanuari seisuga. Talumistasu taotlus tuleb esitada hiljemalt jooksva aasta 1. maiks. Talumistasu jooksva aasta eest makstakse välja hiljemalt sama aasta 30. septembril.

Talumistasu ei maksta:

  • tehnovõrgu rajatise selle osa talumise eest, mis on vajalik ainult samal kinnisasjal teenuse tarbimiseks;
  • katastriüksuse sihtotstarbest tulenevalt kitsendusi põhjustava objekti eest;
  • kui kinnisasja omanik on riik;
  • kui talumistasu suurus ühe kinnisasja kohta on alla ühe euro.
  • Talumistasude maksmist reguleerib Asjaõigusseaduse rakendamise seadus ja selle Lisa.
Gaasivõrgu kaitse meelespea

AS Gaasivõrk kaitseb tema valduses olevate gaasitorustike terviklikkust ja jälgib torustikega seotud toiminguid, et kindlustada gaasivarustuse, kui elutähtsa teenuse toimepidevus ning ohutus.

Käesolev meelespea on mõeldud gaasitorustiku kaitsevööndis tegutsevate isikute teavitamiseks gaasivõrgu kaitse nõuetest.

Eesti Gaasi klienditugi (E-R 8.30-17.00)

+372 63 62 555