Menüü

Gaasivõrk toob maagaasi sinuni kindlalt ning ohutult.

Võrguteenuse toimingud

Gaasi tarbimisrežiimi muutmine

 

 • Tarbimiskoguste muutmiseks (vähendada või suurendada), esitab klient avalduse SIIN.
 • Kliendile tehakse tarbimisrežiimi muutmise hinnapakkumine.
 • Klient ja võrguettevõtja lepivad kokku liitumispunkti tarbimisrežiimi muutmise tingimused ning sõlmivad tarbimistingimuste muutmise lepingu.
 • Võrguettevõtja väljastab kliendile projekteerimiseks vajalikud tehnilised lähteandmed .
 • Klient korraldab vastavalt sõlmitud lepingule ja tehnilistele lähteandmetele oma gaasipaigaldise projekteerimise ja ehitamise.
 • Klient esitab võrguettevõtjale vastavalt tarbimisrežiimi muutmise lepingule vajalikud dokumendid ning seejärel gaas avatakse.

ASi Gaasivõrk lisateenuste hinnakiri.

Võrgulepingu ümbervormistamine kinnistu omaniku vahetumisel

Võrgulepingu sõlmimine

 • Võrguteenuse leping tuleb sõlmida esimesel võimalusel peale kinnistu (näiteks korteri) ostu. Kõige kiirem ja mugavam viis võrguteenuse lepingu sõlmimiseks on esitada omanikuvahetuse ühisavaldus.
 • Võrgulepingu sõlmimine on tasuta.
 • ASi Gaasivõrk volitatud esindaja valmistab 3 tööpäeva jooksul ette uue võrguteenuse osutamise lepingu projekti ja edastab selle uuele omanikule. Pooled sõlmivad mõistliku aja jooksul uue võrguteenuse osutamise lepingu kliendile sobival viisil kas digitaalselt või vajadusel paberkandjal.

Võrgulepingu lõpetamine

 • Võrguteenuse lepingut on õigus lõpetada igal ajal, teatades sellest meile vähemalt 1 kuu ette. Lepingu lõpetamiseks esita võrgulepingu lõpetamise avaldus.
  • Võrguteenuse leping tuleb lõpetada siis, kui toimub eluaseme müük või vahetub tarbija.
  • Kui tarbimiskohta tuleb uus tarbija, lõpeb eelmise omanikuga võrguleping siis, kui võrguleping uue tarbijaga on sõlmitud.
  • Juhul, kui uus tarbija ei ole 1 kuu jooksul uut võrgulepingut sõlminud, lõpeb eelmise omaniku võrguteenuse leping vastavalt võrgulepingu lõpetamise avaldusele.
  • Kui tarbimiskoha uus omanik ei soovi gaasitarbimist jätkata, palume täita gaasi sulgemise vorm. Gaasi sulgemine on tasuta.

Lisaküsimuste korral võrgulepingute ümbervormistamise kohta kinnistu või korteri omaniku vahetumisel kirjuta vorgulepingud@gaas.ee või helista 660 0009  (era- ja äriklient).

ASi Gaasivõrk lisateenuste hinnakiri.

Omanikuvahetuse ühisavaldus

Gaasi sulgemine ja taasavamine

Vastavalt Maagaasiseadusele on võrguettevõtjal õigus:

 • sulgeda gaas tarbijale ette teatamata, kui on ohustatud inimeste elu, tervis, vara või keskkond;
 • viivitamata sulgeda gaas gaasi ebaseadusliku kasutamise tuvastamise hetkest;
 • sulgeda gaas, teatades sellest vähemalt 7 päeva ette, kui:
  • tarbijapaigaldis halvendab teise tarbija gaasiga varustamist või võrgu tehnilisi parameetreid;
  • on takistatud võrguettevõtja ligipääs tarbija omandis või valduses oleval territooriumil asuvale mõõtesüsteemile selle kontrollimiseks või asendamiseks või tarbijapaigaldise käitamiseks vajalike tööde tegemiseks;
  • on rikutud Maagaasiseaduse alusel sõlmitud lepinguid või seaduses sätestatud tingimusi.

Gaasi sulgemine tarbija avalduse alusel

 • Gaasi sulgemiseks objektil esitab tarbija võrguettevõttele avalduse läbi veebivormi.
 • Enne gaasi sulgema asumist veendub võrguettevõte, et taotluse esitanud isikul on õigus otsustada objektil gaasi sulgemise üle.
 • Järgmise tööpäeva jooksul peale tarbija avalduse saamist väljastab AS Gaasivõrk volitatud esindaja avalduse esitanud tarbijale teenustasu arve, mille aluseks on ASi Gaasivõrk lisateenuste hinnakiri.
 • Peale tarbija poolt tasutud arve laekumist lepib AS Gaasivõrk volitatud esindaja tarbijaga kokku gaasi sulgemise aja järgneva 10 päeva jooksul.

Gaasi sulgemine võrgulepingu rikkumise korral

 • AS Gaasivõrk sulgeb gaasi tarbijale vaid juhul, kui tarbija rikub oma sõlmitud võrgulepingust tulenevaid kohustusi, mis on nimetatud AS Gaasivõrk võrgulepingu tüüptingimustes.
 • Gaasivarustuse katkestamisel järgib võrguettevõte Maagaasiseaduses gaasi sulgemisele sätestatud nõudeid.

Gaasi sulgemine gaasi müüja taotluse alusel

 • AS Gaasivõrk sulgeb gaasi tarbijale üksnes AS Gaasivõrk võrgulepingu tüüptingimustes nimetatud juhul, kui tarbija rikub oma sõlmitud gaasimüügilepingust tulenevaid kohustusi.

Ebaseadusliku kasutamise korral

 • Vastavalt Maagaasiseadusele on võrguettevõtjal õigus katkestada võrguühendus gaasi ebaseadusliku kasutamise tuvastamise hetkest viivitamata.

 • Gaasi taasavamiseks esitab tarbija võrguettevõttele avalduse läbi veebivormi.
 • Peale tarbija avalduse saamist väljastab võrguettevõte teenustasu arve, mille aluseks on ASi Gaasivõrk lisateenuste hinnakiri.
 • Gaasi taasavamise eelduseks on:
  – kehtiv müügileping ja võrguleping;
  – vajadusel akrediteeritud inspekteerimisasutuse poolt väljastatud gaasipaigaldise tehnilise auditi protokolli koopia.
  – gaasivarustuse katkestamise aluseks olevad asjaolud on kõrvaldatud;
  – klient on tasunud võrguettevõtja poolt võrgulepingu alusel esitatud nõuded.
 • Gaas taasavatakse ja võrguettevõtjale kuuluva gaasiarvesti paigaldamine (vajadusel) objektil toimub 5 tööpäeva jooksul peale teenustasu laekumist.

Teenused projekteerijale ja ehitajale

Projekteerijale

 • Tarbija gaasipaigaldise projekti koostamise aluseks on ASi Gaasivõrk poolt väljastatud projekteerimise tehniline lähteülesanne.
 • Projekteerija kooskõlastab tarbijapaigaldise projekti ASi Gaasivõrk metroloogiaosakonna spetsialistiga.
 • Gaasijaotustorustikele ümberehitamisele tehnilised lähteülesanded väljastab ning koostatud projekti kooskõlastab vastava piirkonna regiooni juht või selleks määratud spetsialist.

Tarbija gaasipaigaldise ehitajale

 • Ehitaja saab ehitada vaid nõuetekohaselt koostatud ja kooskõlastatud projekti alusel.
 • Rajatava paigaldise ühendused või sisselõiked ASi Gaasivõrk torustikku võib teostada vaid võrguettevõtte volitatud esindaja nõusolekul ja juuresolekul.

ASi Gaasivõrk lisateenuste hinnakiri.

Kontaktid

Geoaluste läbivaatamine ja arvamuse avaldamine projektide kohta: geoprojekt@gaas.ee

NB! Palume meile esitatavates dokumentides selgelt märgistada ärisaladus, riigisaladus või asutusesiseseks kasutamiseks määratud teave. Teabe vastavalt märgistamata jätmisel eeldame, et esitatud info ei kuulu ühegi eelneva kategooria alla ning ei rakenda vastavaid kaitsemeetmeid. Juhime tähelepanu, et ka info märgistamisel ei pea me automaatselt lähtuma märgistusest ja meil on õigus selle tõesust kontrollida.

Planeeringute tehniliste lähteandmete väljastamine ja arvamuse avaldamine:  planeeringud@gaas.ee

ASi Gaasivõrk lisateenuste hinnakiri.

Ettevõttest

AS Gaasivõrk on Eesti Gaasi kontserni kuuluv maagaasi jaotusvõrguettevõte. Vastavalt Maagaasiseadusele tagame oma võrgupiirkonnas liitunud tarbijatele ohutu ja varustuskindla gaasi transpordi.

Oleme Eesti Vabariigi suurim gaasivõrguettevõte. Haldame 1500 km jaotusvõrke, millega on ühendatud ligi 45 000 tarbimispunkti.

Triinu Tamm, AS Gaasivõrk juhatuse esimees

Triinu Tamm 
Juhatuse esimees
AS Gaasivõrk

 


Küsi infot

Gaasivõrguga liitumiseks täida avaldus SIIN

 • Märkige ettevõte nimi juhul, kui tegemist on juriidilise isikuga.
 • Hidden

Eesti Gaasi klienditugi (E-R 8.30-17.00)

+372 63 62 555