Menüü

AS-i Eesti Gaas aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

AS-i EESTI GAAS, registrikood 10178905, aadress Liivalaia 9, Tallinn 10118 (edaspidi „Selts“) juhatus kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku, mis toimub 15. aprillil 2016 algusega kell 12:00 Tallink Spa & Conference Hotel’i konverentsikeskuse saalis Galaxy 1 (Sadama 11a, Tallinn 10111).

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. seisuga 8. aprill 2016 kell 23:59.

Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 11:00 koosoleku toimumiskohas. Registreerimine lõpeb kell 11:50. Registreerimisel palume esitada:

  • füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument, esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri;
  • juriidilisest isikust aktsionäri esindajal kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus) ning esindaja isikut tõendav dokument. Juhul, kui ei ole tegemist seadusjärgse esindajaga, tuleb lisaks esitada kehtiv kirjalik volikiri.

Vastavalt Seltsi nõukogu 29. märtsi 2016 otsusele on erakorralise üldkoosoleku päevakord järgmine:

  1. Põhikirja muutmine;
  2. Nõukogu liikmete tagasikutsumine;
  3. Nõukogu liikmete valimine.

Aktsionäridel on kuni üldkoosoleku toimumise päevani (k.a.) võimalik tutvuda kõigi erakorralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega (sealhulgas üldkoosoleku kokkukutsumise teatega, otsuste eelnõudega, põhikirja projektiga ja teiste üldkoosolekule esitatavate dokumentidega) Seltsi asukohas Liivalaia 9, Tallinn 10118 tööpäevadel ajavahemikus 09:00 kuni 12:00.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Seltsi või selle kontserni kuuluvate äriühingute huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada 2 (kahe) nädala jooksul üldkoosoleku toimumisest hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 (üks kümnendik) Seltsi aktsiakapitalist, võivad Seltsile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu kirjalikult e-posti aadressile urmas.kuusik@gaas.ee või Seltsi asukohta Liivalaia 9, Tallinn 10118. Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult selliselt, et see on Seltsi poolt kätte saadud mitte hiljem kui 3 (kolm) päeva enne üldkoosoleku toimumist.

Klienditugi (E-R 8:30-17:00)

+372 63 62 555